QUÈ SOM?

Alternativa per Pollença és una organització política de caràcter assembleari que fa feina per aconseguir la transformació social a nivell global, per aconseguir un món just, igualitari, lliure i ecològicament sostenible. Per això es declara anticapitalista i antipatriarcal, ja que capitalisme i patriarcat són dos dels pilars bàsics que sostenen l’injust model social, polític i econòmic vigent que es pretenen transformar. L’objectiu final és l’autogestió en tots els sentits, és a dir, que el poble es governi a si mateix.

Per fer-ho possible es tenen com a principals eixos d’actuació la participació ciutadana i la democràcia directa, perquè els ciutadans, amb tota la informació, transparència i comunicació, creïn un govern de tots per a tothom; la cohesió social que possibiliti l’eliminació de les desigualtats, ja siguin per motius econòmics, d’edat, raça o gènere; la defensa dels treballadors i el seu impuls com a classe; la sostenibilitat ecològica i la protecció animal; la defensa dels interessos col·lectius i els bens públics; la defensa dels trets identitaris com la llengua catalana, la història i la cultura popular; i la laïcitat de l’estat i la societat. Tot això tenint com a fonament els valors republicans i, sobretot, la solidaritat, sense la qual la transformació social no seria possible.

Alternativa per Pollença té una doble vessant d’actuació. En primer lloc treballa des de les institucions, amb la convicció de que l’ètica és el fonament de la política i que s’ha de fer feina de manera honesta i sincera, parlant clar, amb valentia i no fent càlculs electorals, coalicions i pactes de govern contraris als seus principis. A més, per evitar la professionalització política, una mateixa persona d’Alternativa per Pollença no pot ocupar un càrrec electe durant més de dues legislatures consecutives. I cap persona pot tenir més d’un càrrec, ja sigui públic o intern.

En segon lloc, Alternativa per Pollença treballa des de fora de les institucions, conscients de que la vessant institucional té uns límits molt marcats. Només la societat, organitzada i conscient, pot ser la protagonista del canvi que es vol aconseguir –i no cap partit polític. Per això, des d’Alternativa per Pollença s’actua com un moviment social amb la pretensió d’incidir en la població més enllà de l’actuació institucional.

Els dos conceptes definitoris d’Alternativa per Pollença són l’assemblearisme i el municipalisme.

Alternativa per Pollença és assembleària des del moment que el seu òrgan de decisió màxim és l’Assemblea de tots els militants i simpatitzants. Per això es fan assemblees periòdicament, on tots els assistents tenen veu i vot i on sempre es cerca la presa de decisions per consens. Al marge de l’Assemblea existeixen canals permanentment oberts d’informació, consulta i debat sobre qüestions que per la seva immediatesa no poden tractar-se a una assemblea ordinària. Per tant, no es compta amb comitès de savis, comitès executius ni coordinadors que decideixen per a tothom, sinó que l’Assemblea, constantment informada, és el vertader motor d’Alternativa per Pollença. Tot això comporta que Alternativa per Pollença tengui només els càrrecs que legalment s’han de tenir: un coordinador, encarregat de la difusió de la informació interna; una tresorera, que de manera compartida porta els comptes; i un secretari, que no té cap funció. Més enllà d’això també hi ha dos regidors, que funcionen com a portaveus d’Alternativa per Pollença tant al ple com en altres àmbits. L’objectiu és que les decisions, accions i opinions d’Alternativa per Pollença siguin sempre col·lectives. Només així s’aconsegueixen l’horitzontalitat i la radicalitat democràtica.

L’Assemblea d’Alternativa

Per altre banda, Alternativa per Pollença és una organització que té el seu àmbit d’actuació en el municipi de Pollença. Però el municipalisme va més enllà de l’àmbit d’actuació concret. El municipalisme és una manera d’entendre la política que fa incidència en la descentralització del poder i en la participació directa de les persones en la presa de decisions que afecten a la comunitat. Per tant, des del municipalisme s’advoca per l’actuació en un àmbit d’abast humà geogràficament parlant. És a dir, que la política s’ha de poder fer en un espai reduït (un municipi o barri) per tal de que tota la gent que hi viu pugui participar i prendre les decisions que afecten al col·lectiu. D’aquí que el municipalisme estigui molt lligat al federalisme, que no és més que la lliure unió de les comunitats per tal de gestionar aspectes de més ample espectre, així com també al respecte a la natura i a l’entorn i a la submissió de l’economia a la política per tal d’assolir la igualtat i el benestar real de totes les persones.

Per això també pensam que més enllà del municipi cal treballar per teixir una xarxa de col·laboració amb altres organitzacions de tipus municipalista que comparteixin semblants eixos ideològics, tant dins el nostre marc institucional autonòmic, de països catalans, com amb organitzacions d’altres indrets de l’estat, que estiguin per la ruptura democràtica i el marc polític imposat des del 78.

Amb tot, també existeix un compromís amb l’autocrítica, la transparència i la informació. Per això es publica tota la informació possible tant de l’actuació institucional (actes de plens, reunions a organismes diversos, juntes de govern, comissions informatives…) com de la situació de la organització (estat de comptes, càrrecs…). Per fer-ho es disposa de diverses xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram), blog, web i una publicació periòdica en paper.