50 PROPOSTES

A Alternativa per Pollença fa molts anys que estam compromesos i feim feina per un futur millor per a totes les persones del poble. Per això apostam per un municipi que situï les persones al centre, que promogui una economia propera i solidària i que garanteixi la protecció del territori i del medi ambient.
Amb aquesta intenció feim un programa que gira entorn a tres eixos: les persones, l’activitat econòmica i el territori. Un programa resumit en 50 propostes per assolir 10 objectius concrets. Però sempre amb un horitzó de futur molt clar: una Pollença humana, sostenible i amb futur, en la qual la gent pugui viure amb dignitat i plenament.

 1. Elaborarem un Pla de Participació Ciutadana que, des de la transversalitat, consolidi els pressuposts participatius i els processos de participació, així com el desplegament i difusió del nou Reglament de Participació Ciutadana.
 2. Promourem mesures per enfortir el teixit associatiu, com donar suport logístic, assessorament, espai adequat on poder reunir-se i coincidir amb altres col·lectius, o un registre d’espais amb la seva ocupació per facilitar l’organització d’actes i agendes.
 3. Millorarem la transparència de l’Ajuntament i l’empresa municipal, signant un conveni amb el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, potenciant la funcionalitat de la plana web de l’Ajuntament, publicant sistemàticament la informació pública i les memòries anuals i difonent la rellevant mitjançant xerrades, exposicions, audiències públiques…
 4. Millorarem la comunicació de l’Ajuntament cap a la ciutadania, possibilitant la realització de tràmits electrònics a través del web, habilitant aplicacions per rebre informació i potenciant els taulers municipals a la via pública.
 5. Garantirem uns serveis públics de qualitat, potenciant la participació dels treballadors en l’organització del treball i amb la fixació d’objectius a assolir, així com una política de contractació de personal transparent i lliure de clientelisme.
 6. Redistribuirem les dotacions pressupostàries prioritzant les de matèria de serveis socials.
 7. Elaborarem plans d’acció comunitaris que promoguin la cohesió social, l’equitat, fomentin el teixit associatiu, a través de la promoció d’activitats culturals, la recuperació de l’espai públic amb perspectiva feminista i la reivindicació de la memòria, la identitat del poble i els seus nuclis.
 8. Elaborarem de manera participada un pla local de salut que fomenti l’educació sanitària i sexoafectiva en infants i joves, i la prevenció d’addiccions (també la ludopatia) i foment d’hàbits saludables de tota la població, especialment el col· lectius amb majors riscs sanitaris i incloent els de salut laboral.
 9. Establirem ajudes, amb criteris de renda, per a aquells serveis i tractaments no coberts per la Seguretat Social i un banc municipal de material socio-sanitari per prestar (cadires de rodes, crosses…).
 10. Ampliarem l’atenció a les persones dependents per poder cobrir totes les necessitats personals (higiene, control medicació) i del domicili (neteja, menjar, planxar…), així com fora del domicili amb un Servei d’Acompanyament (anar a fer tràmits, a comprar, al metge, al banc…).
 11. Redactarem un pla per a la convivència en la diversitat que tengui en compte l’acollida de les persones nouvingudes, un servei de mediació intercultural, la formació al personal municipal i un programa d’activitats per fomentar la convivència i la valoració positiva de la diversitat i la interculturalitat.
 12. Impulsarem una política integral per a la dona i per al col.lectiu LGTBI que inclogui defensa de la seva imatge, educació per a la igualtat, acollida i defensa a les víctimes de les agressions, la paritat i la transversalitat de les polítiques de gènere.
 13. Donarem prioritat a les polítiques d’habitatge amb els objectius d’incrementar el sòl per destinar a HPO, mobilitzar el parc buit d’habitatge, disposar d’una borsa de lloguer social i complementar les ajudes supramunicipals al lloguer; a la vegada que garantirem que no hi hagi talls de subministraments sense autorització prèvia de Serveis Socials.
 14. Defensarem i potenciarem la cultura pròpia i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, com a elements de cohesió social imprescindibles.
 15. Farem una escoleta municipal al nucli de Pollença, com a espai de desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i cognitiu dels infants de 0 a 3 anys.
 16. Garantirem l’accés a l’Escoleta i l’Escola de Música, amb criteris de renda i tarificació social, així com l’establiment i millora de beques per a estudiants.
 17. Coordinarem activitats entre els centres educatius per enfortir la comunitat educativa, entre aquests i el serveis municipals (biblioteca, museu, ràdio, serveis socials…), i entre aquells i les entitats socials del municipi, reforçant així la cohesió social.
 18. Treballarem per a la inclusió i la coeducació, tant en les activitats que organitza l’Ajuntament com en les que directament ho promoguin, a més d’oferir recursos didàctics o tallers als centres educatius.
 19. Augmentarem les activitats, tallers i cursos perquè les persones puguin crear i formar-se en diferents àmbits artístics i culturals, atenent especialment els infants de 0-4, els joves i la gent gran.
 20. Expropiarem Can Morató per, a la vegada que recuperam el patrimoni industrial, poder habilitar un espai polivalent on es puguin dur a terme diferents activitats de tipus artístic i cultural (espais de creació, arts plàstiques i escèniques, música…).
 21. Museïtzarem el poble per posar en valor el patrimoni històric, artístic, arqueològic i arquitectònic, a més d’impulsar polítiques de recuperació de la memòria històrica i la identitat col·lectiva de les classes populars, feminitzant el nomenclàtor municipal a la vegada que eliminant la simbologia vinculada a la negació de drets.
 22. Farem de les festes un àmbit preferent per a la participació ciutadana, fent pedagogia i promovent iniciatives que les facin enriquidores culturalment i cohesionadores socialment, aplicant-hi la perspectiva de gènere.
 23. Garantirem l’accés a la pràctica esportiva de tots els col·lectius socials, especialment les persones amb dificultats econòmiques, risc d’exclusió o amb diversitat funcional.
 24. Assegurarem una estructura professional suficient i farem un pla d’instal·lacions i equipaments esportius per millorar la gestió i garantir-ne el bon manteniment, posant especial atenció a millorar l’eficiència energètica.
 1. Aplicarem clàusules socials, ètiques i mediambientals per convertir la contractació pública en un element transformador i de canvi, i farem compra pública de proximitat.
 2. Potenciarem el sector artesanal local amb la catalogació de “Fet a Pollença” i habilitarem un espai de mostra i venda.
 3. Aplicarem la progressivitat als impostos i preus públics, establint també bonificacions i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones desocupades, famílies monoparentals i rendes baixes.
 4. Afavorirem, a través de la fiscalitat i altres mesures, el petit comerç i els negocis locals que tenen obert tot l’any i s’orienten als residents.
 5. Elaborarem pressupostos municipals amb perspectiva feminista.
 6. Promourem la sobirania alimentària, l’agroecologia, l’alimentació sana i els circuits curts de comercialització, facilitant canals de distribució i punts de venda directa, fent-ne la difusió pertinent mitjançant els mitjans municipals, promovent especialment els qui fan agricultura ecològica.
 7. Establirem una moratòria d’obertura de nous hotels, via planejament urbanístic.
 8. Començarem la recuperació i municipalització de serveis començant per la neteja viària i estudiant els de platges i els serveis de cures a les persones.
 9. Reduirem la despesa en promoció turística i diversificació del producte turístic, i ho destinarem a impulsar els altres sectors econòmics i la creació d’un distintiu eco-social dirigit a empreses turístiques compromeses amb la comunitat.
 10. Utilitzarem l’IIVTNU per gravar l’especulació, aplicant un tipus més alt de gravamen en les compravendes del tram de 0 a 5 anys i apujarem l’IAE al màxim possible atès que és un impost que només paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros.
 11. Prioritzarem les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social mitjançant accions formatives, la preferència en l’obtenció d’ajuts, la cessió de locals, la subcontractació de serveis al propi ens local, la publicitat gratuïta als mitjans públics…
 1. Elaborarem un pla d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques aplicant paràmetres d’accessibilitat universal (també les barreres de comunicació) i una anàlisi de gènere de l’urbanisme i espais municipals.
 2. Destinarem la plaça de ca les Munnares als infants, amb un projecte de millora i ampliació de parc i zona de jocs, que el faci segur i confortable; a més d’augmentar i millorar els parcs existents, tenint en compte els diferents estils i que estiguin adaptats a la diversitat funcional.
 3. Executarem el Pla de Residus aprovat, tenint en compte criteris de pagament per generació i de tarificació social, i habilitarem una zona municipal de compostatge.
 4. Farem una canera municipal i habilitarem nous espais d’esbarjo per a animals domèstics.
 5. Defensarem els camins públics i l’expropiació del de Ternelles, a més d’editar un mapa de camins d’ús públic d’interès senderista.
 6. Farem un Pla de Mobilitat, que prioritzi anar a peu, en bicicleta i el transport públic, reduint la circulació de cotxes dins els nuclis i assegurant recorreguts segurs als centres escolars.
 7. Reservarem només per als residents la possibilitat d’aparcar dins els nuclis, mitjançant una targeta per a residents i treballadors del municipi.
 8. Reduirem l’ocupació de la via pública en aquelles zones on no està garantit l’ús públic preferent de l’espai.
 9. Establirem descomptes en el transport públic entre nuclis per a residents i un servei bonificat de transport adaptat porta a porta, a la vegada que pressionarem per millorar la freqüència de les línies.
 10. Realitzarem plans de gestió de les àrees naturals de la Gola-CTO, el Bosquet de Bóquer i Puig de Santuïri, promovent-hi en aquesta última l’aula municipal de natura.
 11. Potenciarem una unitat de la policia local especialitzada i dedicada al medi ambient.
 12. Incrementarem les campanyes de sensibilització i d’educació ambiental referents a generació de residus, estalvi d’aigua i energia, i a efectes del canvi climàtic.
 13. Apostarem per les energies renovables, amb la contractació d’energia renovable certificada i amb la instal·lació de sistemes d’autoproducció d’electricitat, fomentant aquesta última i l’eficiència energètica en edificis particulars per mitjà d’incentius fiscals.
 14. Estructurarem els trams de la factura de l’aigua per incentivar els consums baixos i penalitzar el malbaratament en funció del nombre de persones que viuen a l’habitatge, i promourem els sistemes de recollida d’aigua de pluja.
 15. Pressionarem les distintes administracions per posar ordre als fondejos amb roda a la badia de Pollença i per evitar que es converteixi en una zona de maniobra d’hidroavions privats.

També pots consultar el nostre PLA DE FUTURA GESTIÓ 2019

El Pla de Futura Gestió, estableix allò que a Alternativa per Pollença ens agradaria que fossin les polítiques de govern municipal com a model i més a mitjà termini, i sense estar subjectes a un límit temporal de 4 anys. Aquest Pla de Futura Gestió reflecteix més aviat les intencions de futur: mostra la nostra aposta per una nova forma de democràcia, per una democràcia real on el poble es governi a si mateix; aposta per una economia al servei de les persones i no del gran capital; per una societat justa i igualitària on tothom tengui dret a una vida digna; defensa una societat i un poble protectors de la seva llengua i cultura i que defensen el seu entorn i el medi ambient.