Resum dels Plens de 21 i 30/06/2021

A continuació teniu un resum dels dos darrers plens extraordinaris celebrats els dies 21 i 30 de juny respectivament.

PLE EXTRAORDINARI DEL 21 DE JUNY

Al ple va faltar el regidor de Junts Miquel Àngel Sureda, i Miquel Àngel March, del mateix partit s’incorporà al punt 4.

1. Expedient 2971/2021. Dictamen per a l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de cupons de consum per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Pollença. Aprovat per 12 vots a favor (Alternativa, Tots, PP, PI, UMP i Podem) i 3 en contra (Junts)

Es tracta de la creació de cupons per gastar als comerços locals, dels que n’hi haurà en total 1.000 per un valor de 40 euros.

Primer s’hi hauran d’adherir les empreses, i en funció de les que ho facin a cada una li assignaran un número de cupons (1.000 de 40 euros dividit pel total d’empreses). I després els ciutadans podran anar a cercar-los. El requisit per obtenir el cupó és presentar una factura o rebut de 15 euros d’alguna de les empreses adherides, i  només és podrà obtenir un cupó per persona i s’haurà de gastar durant un període i en una compra.

Les activitats econòmiques que es poden acollir a la convocatòria per a ser receptors de les compres amb cupons han de tenir el títol habilitant per l’exercici de l’activitat i s’enquadren en els epígrafs que s’expliquen a posteriori. Així mateix, s’exclouen de l’àmbit d’aquesta convocatòria les empreses de gran implantació nacional o internacional, de domicili fiscal fora de Pollença, així com les grans superfícies.  Podran tenir la consideració d’entitats adherides aquells establiments comercials d’atenció al públic que reuneixen els següents requisits:

a. Tenir domicili social i fiscal al municipi de Pollença.

b. Figurar d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques

c. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament, així com estar al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions públiques.

d. No estar en cap de les circumstàncies que li impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària de l’ajuda econòmica, que estableix l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18.11.2003).

e. Tenir la condició de petita empresa, definida en aquesta convocatòria com aquella amb una plantilla de màxim 10 treballadors i treballadores i amb una facturació anual inferior a 1.000.000 d’euros.

f. Disposar de títol habilitant municipal per exercir l’activitat, expedit per l’Ajuntament de Pollença (llicència d’obertura i funcionament, declaració responsable d’inici i exercici d’activitat, o similar).

I els tipus d’activitats que s’hi podran adherir seran:

GRUP 561. RESTAURANTS I LLOCS PER MENJAR.

GRUP 562. PROVISIÓ DE MENJAR PREPARAT PER A ESDEVENIMENTS I ALTRES SERVEIS DE MENJAR

GRUP 563. ESTABLIMENTS DE BEGUDES.

GRUP 641. COMERÇ AL DETALL DE FRUITES, VERDURES, HORTALISSES I TUBERCLES.

GRUP 642. COMERÇ AL DETALL DE CARNS I DESPULLES; DE PRODUCTES I DERIVATS CARNICS ELABORATS; D’OUS, AUS, CONILLS DE GRANJA, CAÇA; I DE PRODUCTES DERIVATS DELS MATEIXOS.

GRUP 643. COMERÇ AL DETALL DE PEIXOS I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA I DE L’AQÜICULTURA I DE CARGOLS.

GRUP 644. COMERÇ AL DETALL DE PA, PASTISSERIA, CONFITERIA I SIMILARS I DE LLET I PRODUCTES LACTIS.

GRUP 645. COMERÇ AL DETALL DE VINS I BEGUDES DE TOTA CLASSE.

GRUP 647. COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES EN GENERAL.

GRUP 651. COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCIÓ, CALÇAT, PELLS I ARTICLES DE CUIR. 

GRUP 652. COMERÇ AL DETALL DE MEDICAMENTS I DE PRODUCTES FARMACÈUTICS; COMERÇ AL DETALL D’ARTICLES DE DROGUERIA I NETEJA; PERFUMERIA I COSMÈTICS DE TOTES CLASSES; I DE PRODUCTES QUÍMICS EN GENERAL; COMERÇ A EL DETALL D’HERBES I PLANTES EN HERBOLARIS.

GRUP 653. COMERÇ AL DETALL D’ARTICLES PER A L’EQUIPAMENT DE LA LLAR I LA CONSTRUCCIÓ. 

GRUP 659. ALTRE COMERÇ AL DETALL. 

GRUP 971. BUGADERIES, TINTORERIES I SERVEIS SIMILARS.

GRUP 972. SALONS DE PERRUQUERIA I INSTITUTS DE BELLESA.

GRUP 973. SERVEIS FOTOGRÀFICS, MÀQUINES AUTOMÀTIQUES FOTOGRÀFIQUES I SERVEIS DE FOTOCÒPIES.

GRUP 975. SERVEIS DE EMMARCACIÓ.

A alternativa votàrem a favor perquè consideram adequada i positiva aquesta creació de cupons, tot i que podria haver arribat molt abans. I en cas de que el cupons s’esgotin l’Ajuntament es va comprometre a augmentar la dotació, que en aquest cas recordem que corre a parts iguals entre Govern, Consell i Ajuntament.

Tot i votar a favor, si que vàrem voler manifestar també que creiem que hauria estat positiu destinar una part d’aquests vals a usuaris de serveis socials, per fer que aquests tipus de vals arribin a qui més o necessita, i sobretot que consideram que l’equip de govern podria haver fet partícip a l’oposició de la redacció de les bases, i evidentment al teixit comercial municipal, el qual ha estat ignorat per aquest equip de govern com la resta de l’oposició.

2. Expedient 2932/2021. Dictamen per a l’aprovació de les bases reguladores d’ajudes econòmiques per a la reactivació de l’activitat econòmica en el municipi, a causa de la crisi provocada per la COVID-19. Aprovat per unanimitat.

Unes ajudes que han tardat també molt a arribar, i que gràcies a una esmena d’Alternativa i de Podem han vist reduït el requisit de descens de la xifra de negocis d’un 50% a un 30%, fent que moltes més petites empreses si puguin adherir. Per desgràcia tampoc vàrem poder participar, ni tan sols conèixer les bases fins just abans de la comissió informativa, i tal vegada la nostra aportació podria haver estat major i més productiva, però aquest equip de govern actua així. I tres quarts del mateix amb el teixit empresarial municipal, el qual va expressar el seu malestar per no haver pogut ni tan sols veure el document prèviament. Evidentment votàrem a favor, però aquestes no són les formes més democràtiques de procedir..

Pel que fa referència a les ajudes en si, al seu moment ja es va aprovar la dotació de la partida, que serà de 403.188,54 euros, quantitat resultant de les aportacions següents: per una part, 136.666 euros del propi Ajuntament de Pollença; per una altra, 133.261,27 euros provinents del Consell de Mallorca; i finalment, 133.261,27 euros provinents del Govern de les Illes Balears. I com al cas anterior, si s’ha d’augmentar ja correrà tot a càrrec municipal.

Seran compatibles amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs procedent d’altres administracions o ens, públics o privats, regionals, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import total de les ajudes que es percebi no superi les pèrdues econòmiques derivades de la COVID-19.

Les ajudes es concediran per règim de concurrència no competitiva fins esgotar el pressupost previst a la convocatòria.

En podrà ser beneficiària qualsevol activitat econòmica desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa. (es considera microempresa la que durant dos exercicis consecutius reuneixi, en la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents: a) Que el total de les partides de l’actiu no superi un milió d’euros. b) Que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els dos milions d’euros. c) Que el nombre mitjà de treballadors contractats durant l’exercici no sigui superior a deu.

A més s’han de complir els requisits següents:

a) Estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social o a la mútua professional corresponent i a Hisenda en el moment de la presentació de la instància.

b) Que el domicili fiscal o, si escau, el local de desenvolupament de l’activitat mercantil, empresarial o professional es trobi en el municipi de Pollença. En el cas d’activitats ambulants, a més de l’anterior, caldrà que la persona beneficiària tingui la residència habitual al municipi de Pollença.

c) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal (AEAT), amb l’Ajuntament de Pollença i amb la Tresoreria de la Seguretat Social (TGSS).

d) Haver justificat qualsevol subvenció que li hagi concedit anteriorment l’Ajuntament de Pollença, sempre que hagi finalitzat ja el termini corresponent per fer-ho.

e) Que l’activitat que desenvolupa s’hagi vist afectada pel tancament d’establiments que disposa l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD 465/2020 de 17 de març.

f) Que l’activitat desenvolupada per l’empresa hagi patit una reducció durant l’any 2020 com a mínim igual al 30% de l’import net anual de la seva xifra de negocis en relació amb l’any 2019. Aquesta comparativa es realitzarà en data 31 de desembre de tots dos exercicis de referència. Quan la persona beneficiària no hagi estat d’alta en tot l’any 2019, l’import net anual de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

g) Que l’activitat afectada pel tancament temporal disposat per l’estat d’alarma no s’hagi vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un augment del volum de negoci en línia o telefònic de la persona sol·licitant.

h) No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la COVID-19.

i) No haver acomiadat treballadors pels expedients de regulació temporal de l’ocupació.

Es consideraran actuacions objecte d’aquest ajut les següents:

a) Quotes relatives al pagament de la cotització com a treballador per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el que, si escau, correspongui de la Seguretat Social o en mutualitats professionals obligatòries. Aquesta despesa no es considerarà objecte d’aquest ajut quan hagi estat subvencionada per altres administracions públiques.

b) En el cas que l’autònom o l’entitat disposin d’un treballador o més al seu càrrec, que hagués abonat l’ocupador al personal adscrit amb data 14 de març de 2020. Serà requisit previ a la cessació temporal de l’activitat el compliment de les garanties, obligacions i procediments regulats a la legislació laboral.

c) Despeses d’arrendament de locals de negoci.

d) Despeses de manteniment de subministraments, maquinària, instal·lacions i equips adscrits directament a l’activitat que s’estava desenvolupant.

e) Equipament informàtic, tecnològic i formació relacionada amb les noves tecnologies.

f) Assistència experta externa per a tasques de desinfecció dels equips, instal·lacions i de les persones, exclusivament en resposta a la situació de contingència.

g) Consultoria o assistència experta externa vinculada al desenvolupament, definició i implantació de solucions de connectivitat i incorporació del teletreball, de plans de seguretat o contingències, de plans de RH de conciliació, de plans de gestió de la producció i la logística i altres plans vinculats a la resposta immediata de la situació de referència.

h) Despeses corresponents a primes d’assegurança de l’activitat. i) Material fungible de desinfecció.

La quantia a percebre per cada empresa varia en funció del nombre de treballadors.

3. Expedient 2220/2021. Dictamen per a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la Fundació Teatre Principal de Palma i l’Ajuntament de Pollença per a la cessió puntual d’espais i elements de producció, en matèria de promoció de la cultura i equipaments culturals. Aprovat per unanimitat.

Un conveni entre el Festival de Pollença i en Teatre Principal que estableix el següent:

– Obligacions de les parts:

1.      Facilitar la cessió de material per al Festival de Pollença, especialment per a  la celebració de la 60ª edició del mateix  o per al Teatre Principal, tal com:

  • Focus, tarimes, cadires de músics, faristols, etc.
    • Elements d’attrezzo o vestuari en repertori.
    • Elements d’escenotècnia i de repertori
    • Pianos

2.      Abonar les despeses associades a les cessions, les quals han d’assumir els titulars dels espais receptors.

3.      Facilitar la promoció conjunta entre les seves bases de dades dels actes del Festival o programació musical del Teatre Principal. 

  • Concretament el programa de venda conjunt Koobin facilita aquesta feina. 

4.      Generar espais de programació artística conjunta.  

5.      Cedir els seus i/o espais propis per a activitats o programes conjunts.

6.      Afegir els logotips institucionals en aquelles activitats on es generi una col·laboració.

– Compromisos de les parts: 

Els sota signants, es comprometen a cercar espais o fórmules de col·laboració per a complir les obligacions del punt anterior o generar-ne de noves per al correcte compliment dels seus fins fundacionals i de promoció de la cultura. 

Es designaran els tècnics o persones encarregades de gestionar cada col·laboració creant la pertinent comissió de seguiment del conveni integrada pels membres designats per ambdues parts.  Aquesta Comissió ha de resoldre els dubtes que puguin sorgir en la interpretació i en el desenvolupament d’aquest conveni. 

La duració del conveni és de dos anys, prorrogable a dos més.

Evidentment votàrem a favor, tot creient que aquest tipus de convenis i col·laboracions entre institucions culturals haurien de ser la norma, i esperem que aquest sigui l’inici d’una estreta col·laboració entre les dues institucions.

4. Expedient 2005/2021. Dictamen per a la resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2021. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, PI, UMP) i 6 en contra (Alternativa, Junts i Podem)

És tracta de la resolució de les al·legacions presentades al pressupost de la corporació. Respecte a les nostres, com amb la resta, el cas que ha fet l’equip de govern ha estat nul. Tan sols han augmentat mínimament la partida de mobiliari urbà parcs i jardins infantils, i s’han compromès a dur a terme el pla de mobilitat el proper any. I és que aquest govern, que ni tan sols no és capaç de compartir un esborrany sobre la convocatòria d’unes ajudes, amb el tema del pressupost evidentment ha optat per tirar pel dret i obviar tant a l’oposició com a la ciutadania, en una demostració més del seu tarannà.

A l’enllaç teniu les al·legacions que presentàrem, reclamant sobretot més atenció per la infància i la joventut.

Evidentment votàrem en contra.


PLE EXTRAORDINARI DEL 30 DE JUNY.

Al ple no varen assistir el regidor Josep Marquet del PI, i els regidors Miquel Àngel March i Joana Aina Campomar de Junts Avançam. El regidor David Alonso del PP va abandonar la sala abans de finalitzar el ple.

1. Ratificació de la urgència de la sessió. Aprovat per unanimitat.

2. Expedient 4100/2020. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva ,si procedeix, de la documentació gràfica i escrita de la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP-1) Pollença-Torrent de Sant Jordi, en què se situa el bé immoble catalogat de la fàbrica de Can Morató. Aprovat per 12 vots a favor (Tots, Junts, Podem i UMP) i una abstenció (Alternativa)

És tracta de resoldre les al·legacions presentades per un particular i procedir a l’aprovació definitiva de la modificació de tot el sector, modificat així a instàncies del Consell, després de que l’Ajuntament només consideràs modificar el solar.

Noltros a la modificació urbanística del solar ja ens vàrem abstindre, i aquesta vegada hem optat pel mateix. I ho hem fet com anteriorment per que consideràvem que no era la solució que a nosaltres ens hauria agradat, és a dir una solució pública, i que durant tots aquests anys l’administració hagués fet alguna cosa enlloc de permetre la degradació; i no per que estassim en contra del tràmit en si.

Tot i aquest vot, en el que respecte a la resposta a les al·legacions, consideram que la informació tècnica i jurídica que fonamenta rebutjar-les és correcta.

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s