Resum del Ple de 25/03/2021

A continuació teniu un resum de la primera part del ple ordinari del mes de març. Per desgràcia i com ve sent habitual des de que els plens es fan cada dos mesos no va haver-hi temps per la part de control i seguiment i els precs i preguntes del diferents grups no varen ser contestats, perdent com sempre gran part de la seva utilitat.

Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.  Aprovat per unanimitat.

2. Expedient 653/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del Conveni interadministratiu de col·laboració per concedir ajudes adreçades a pal·liar conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID 19 en els sectors econòmics. Aprovat per unanimitat.

Conveni entre el Govern i l’Ajuntament que té per objecte (literal) establir un mecanisme de col·laboració econòmica entre les parts signants a l’efecte que l’Ajuntament de Pollença pugui realitzar les actuacions adients per ajudar a pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics del seu àmbit territorial, especialment la restauració, el comerç, les activitats culturals, oci infantil, transport i d’altres, com a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern en 2021 per aturar l’expansió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o que siguin especialment afectats per la pandèmia, i preferentment a aquells sectors que no hagin estat beneficiaris d’altres ajudes.

El Govern ha d’aportar a l’Ajuntament de Pollença un total de 146.594,27 euros 2 i l’Ajuntament de Pollença es compromet a convocar abans del 31 de juliol de 2021, una o vàries convocatòries de subvencions adreçades als sectors econòmics afectats per les restriccions aprovades pel Govern en 2021 o que siguin especialment afectats per la pandèmia de la COVID-19 destinades a pal·liar la seva situació econòmica i garantir el seu sosteniment, i que el total de les ajudes convocades per l’Ajuntament, abans del 31 de juliol de 2021, per aquesta finalitat ha de suposar un mínim del doble de l’import que li hagi transferit el Govern.

Evidentment votàrem a favor, alhora que esperam veure les bases de les subvencions, les quals segons el regidor de comerç estaven ja pràcticament enllestides i properament les durien a ple per la seva aprovació.

3. Expedient 1421/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2021. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, UMP i PI) i 6 abstencions (Alternativa, Junts i Podem)

Com sempre a aquest punt ens vàrem abstenir, ja que consideram que no podem impedir el pagament de dites factures, que tot i que pugen a més de 136.000 euros, és cert que totes corresponen a l’exercici anterior. Evidentment moltíssimes d‘aquestes venen amb informe desfavorable per part d’intervenció, com puguin ser les diferents tasques de manteniment, l’SMOE, activitats esportives, el manteniment de les impulsions,…i així un llarg nombre, en una clara demostració que el tema de la contractació no ha millorat gens durant aquest mandat.

4. Expedient 1577/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la modificació de crèdit 12-2021 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Aprovat per unanimitat.

Una modificació de crèdit de 109.694,39 euros del romanent que es destinaran a la contractació de 3 treballadores socials a través d’un programa de contractació temporal. Una bona noticia i que de bon segur servirà per millorar la situació a l’àrea de Serveis Socials, on el volum de feina ha crescut de forma molt important, i la necessitat de dotar de personal és més que evident, i que de bon segur que amb tres persones més s’agilitzaran els tràmits i en definitiva és donarà un molt millor i eficient servei.

5. Expedient 1645/2021. Dació de compte de l’informe resum anual de control intern corresponent a l’exercici 2020 de conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local. No es vota.

Es tracta de l’informe anual (corresponen a 2020) que es fa des de intervenció. En aquest queda palès que al 2020 fins a 4.180.497,53 euros de factures i hores extres de treballadors anaven en objeccions per part de intervenció, el que demostra el que dèiem, i és que hi ha molta feina a fer per part de la regidoria de contractació i de tot l’equip de govern. En aquest sentit es fan unes quantes recomanacions per a millorar la situació que esperem que siguin escoltades. I és que ens trobam amb molts de serveis que es presten o tècnics amb el contracte finalitzat o caducat, subministraments, compres i contractacions sense seguir el procediment legalment establert, (centres oberts, direcció del museu, diversos tècnics, compres de material, manteniments diversos, subministrament de combustible, escola d’adults, dinamització, els serveis informàtics,…. i molts més). En aquest sentit trobam a faltar un calendari de regularització que va prometre el regidor i que tant va exigir quan era a la oposició. Esperem que en breus el regidor ens comuniqui les seves intencions.

Respecte a les hores extraordinàries dels treballadors, tot i que som conscients que algunes són inevitables, i difícils de solucionar sense noves contractacions, ara bé algunes altres com les que ve duent a terme el notificador relatives al clavegueram i que fa anys que venim denunciant han de solucionar-se, ja que ni corresponen a una tasca assignada a dit treballador.

Igualment des d’intervenció és posen objeccions a la forma en que es concedeixen algunes subvencions les quals acaben sent una contractació encoberta, així com destaca les anomalies d’ingressos provocades per la supressió de l’ordenança fiscal de ocupació de la via pública (decisió política i amb consens) i pels beneficis fiscals que existien a diferents ordenances, els quals varen ser suprimits molt a pesar nostre i a instàncies del Tribunal de Cuentas.

6. Expedient 1662/2021. Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). No és vota.

Les objeccions relatives al tema de contractació i hores extraordinàries són les mateixes a modo general que a les del punt anterior; a les quals cal afegir sobretot les objeccions posades per intervenció a moltes obres que es duen a terme. En aquestes els adjudicataris acaben presentant el replanteig més tard del que correspon i acaben entregant les obres fora de termini. Ens agradaria que en cas de no estar justificades aquestes anomalies, que l’administració fos igual de dura com ha estat per exemple amb una treballadora, la qual va ser acomiadada per reivindicar unes millores justes als seus vestidors (va ser readmesa). Els que sempre han defensat que la gestió privada és més eficient en aquesta ocasió no poden mantenir aquest argument i el que haurien de fer és evitar que aquestes empreses s’aprofitin de l’administració.

7. Expedient 1468/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, de la concessió de la distinció Reconeixement Clara Hammerl 2021, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Aprovat per unanimitat.

Es concedeix a les treballadores de Can Morató. Aprofitant l’avinentesa de la compra de Can Morató per part de Colonya, i per ser una part importantíssima de la nostra història recent s’ha decidit donar el premi de forma totalment merescut a aquest col·lectiu, el qual és un dels exponents de la incorporació de la dona al món laboral, i que després havia de tenir cura de les tasques domèstiques, les quals en aquells moments corrien a càrrec casi exclusivament de les dones.

Degut a la situació actual, l’acte d’entrega de les distincions es celebrarà probablement durant la Patrona, si la situació ho permet també, el que permetrà poder contactar al màxim de treballadores.

8. Expedient 1417/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a la introducció de millores en el nou sistema del TIB i posada a disposició d’un espai a Pollença per a una nova estació de bus. Aprovat per unanimitat.

Moció que després de vàries esmenes va quedar amb uns acords que instaven a millorar la posada en coneixement del nou sistema tarifari i de creació i renovació de la targeta Intermodal, a analitzar-ne la seva eficiència, a recuperar la llançadora a Sa Pobla, a establir una ajuda directa als usuaris de serveis socials per poder recarregar la targeta sense que computi com ajuda (la nostra esmena) i finalment posar-se l’Ajuntament de Pollença a disponibilitat del Govern per estudiar la possibilitat de construir una estació de busos i pàrquing dissuasori al solar de Can Bach, i l’adequació dels accessos necessaris.

Evidentment la nostra esmena va anar encaminada a donar un caràcter social a la moció, i afavorir els que més necessitat puguin tenir d‘utilitzar el servei de bus i tenguin dificultats per pagar el cost del nou sistema tarifari. En aquest sentit estam contents de que l’esmena fos acceptada per tots els partits.

En el referent a la resta de la moció, ens sembla adequat el contingut, i consideram que una estació de busos a Pollença és més que necessària sobretot quan es recuperi el nombre de usuaris i amb les noves línies i freqüències el Cecili Metel pot sofrir cert col·lapse. Per tant una nova estació és una forma de potenciar, millorar i dignificar el transport públic. I en aquest sentit, el solar de Can Bach ens sembla una bona ubicació.

9. Expedient 1525/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la creació d’una comissió del nomenclàtor amb l’objectiu primordial de posar noms de dones i col·lectius de dones als carrers, vies, camins, places, edificis municipals del nostre municipi. Aprovat per 16 vots a favor (Tots, Junts, PP, UMP, Podem i PI) i 1 abstenció (Alternativa).

Una moció que inicialment establia els següents acords:

PRIMER: Crear una comissió de Nomenclàtor de Pollença que estaria formada pel batle/ssa, membres dels partits amb representació a l’Ajuntament, historiadors i els tècnics necessaris.

SEGON: Que aquesta Comissió tiri endavant una feina de revisió del nomenclàtor existent, de recerca d’espais, equipaments sense nom, amb la intenció de posar noms de dones o de col·lectius de dones a carrers i places, avingudes, passejos,.. així com edificis municipals, sales d’actes, escoles, etc. Es tracta de cercar espais emblemàtics i visibles per destacar el nom d’aquestes dones o col·lectius de dones.

TERCER: Que l’Ajuntament de Pollença obri un espai de debat i participació amb la ciutadania per possibilitar l’aportació de noms de dones i col·lectius de dones com a proposta de denominació de vies, espais i equipaments públics. Amb l’objectiu de crear un llistat de noms de dona o col·lectius de dones que siguin els que la Comissió faci servir en el canvi de noms dels Nomenclàtor.

Inicialment la moció ens semblava molt positiva, però hi trobàvem a faltar la presència del moviment feminista a la comissió de Nomenclàtor. En aquest sentit i d’acord amb Junts Avançam proposàrem esmenar l’acord primer per deixar-lo:

PRIMER: Crear una comissió de Nomenclàtor de Pollença que estaria formada pel batle/ssa, membres dels partits amb representació a l’Ajuntament, historiadors i els tècnics necessaris, representants del moviment feminista així com dones representatives del món social i cultural.

Per desgràcia la dreta no va acceptar l’esmena, en una clara demostració que els molesta el feminisme a les institucions. Queda molt bonic fer actes però quan ha arribat l’hora de la veritat aquest equip de govern ha vetat la presència del moviment feminista a la comissió que ha de decidir quins noms s’han d’elegir. Tot pel feminisme però sense el feminisme! Un despotisme il·lustrat de manual. Nosaltres si cal, deixarem el nostre lloc a la comissió al feminisme pollencí.

Evidentment la resta de la moció en sembla correcte, i volem recordar que ja al 2008 arran d’una moció i que va permetre donar el nom de Margarita Comas Camps al carrer que era “prolongació de la Gola” i nomenar filla adoptiva a na Clara Hammerl també s’acordà que al manco el 50% dels futurs nous carrers portin nom de dona. Tot i això, com a protesta davant la negativa de l’equip de govern de permetre la nostra esmena, vàrem optar per una abstenció

10.Propostes / Mocions d’urgència. Expedient 882/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, del conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i l’Ajuntament de Pollença per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de Pollença i Formentor. Aprovat per 16 vots a favor (Tots, Junts, PP, UMP, Podem i PI) i 1 abstenció (Alternativa).

Un conveni que tot i que s’havia comentat en Comissió Informativa, ens va ser facilitat el mateix migdia del ple, i davant la impossibilitat de ni tan sols llegir el conveni optàrem per una abstenció.

De forma resumida podem dir que és una renovació del conveni que caducà a l’octubre del 2020, amb una durada de 4 anys i renovable per 4 més. En aquest sentit ens sembla positiva l’obligació de l’ajuntament d’elaborar, presentar i executar un pla de millora del clavegueram i de pluvials en un any i mig. 

Decret de convocatòria

Foto de capçalera: Treballadores de la Fàbrica de Can Morató, gener de 1958.

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s