Resum del Ple de 28/01/2021

A continuació teniu un resum del ple ordinari del més de gener, celebrat el passat dijous 28 de gener. Per desgràcia, l’equip de govern, com acostuma a fer quan no li interessa contestar a les preguntes de la oposició, va perdre tot el temps possible per no respondre a la possible vacunació tant del Batle com de la regidora Francisca Cerdà. Tot i això, al finalitzar, el portaveu de Junts va formular la pregunta de forma oral, i el Batle, tot i assegurar que ell no s’havia vacunat, no va voler respondre si la regidora ho havia fet, cosa que posteriorment es confirmaria.

A) Part resolutiva


1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Aprovat per unanimitat.

2. Expedient 434/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2021. Aprovat per 10 vots a favor (PP, Tots, UMP i PI) i 7 abstencions (Alternativa, Junts i Podem)

Es tractava de factures per import de 74.486,14 euros, de l’any anterior, algunes de les quals van amb informe en contra com el socorrisme, activitats esportives, els arrendaments dels solars de l’Hort den Brull, de Can Escarrintxo o el local d’aliments del Moll, l’escoleta, tasques de manteniment,….el que demostra, a l’igual que casi els dos milions d’euros de la dació de compte, que en aquest aspecte l’equip de govern té molta feina a fet. Tot i això entenem que a vegades les empreses s’enreden més del que toca i que aquests reconeixements són inevitables, a l’igual que tothom que hagi realitzat una feina, o prestat un servei a l’ajuntament ha de cobrar i per tant ens vàrem abstenir.

3. Expedient 299/2021. Dictamen per a l’aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus. Aprovat per unanimitat.

Es tractava de suprimir el pagament de la taxa de fems als negocis de Pollença, excepte a oficines, bancs, supermercats, o empreses que no hagin vist interrompuda la seva activitat o molt perjudicada.

Nosaltres hi votàrem a favor, tot i que no era exactament el que nosaltres hauríem fet. Quan tot va esclatar vàrem presentar un document on defensàvem que se fessin bonificacions, tot i que defensàvem que aquestes fossin majors a qui tenia obert tot l’any; que no s’haguessin adherit a ertos o ho haguessin fet en la menor mesura ….i seguim pensant igual. 

Igualment, que estem a favor d’aquesta mesura no significa que ens sembli bastant trist que no s‘hagi instrumentalitzat cap mecanisme per bonificar a les famílies que ho estan passant més malament. Almenys, els usuaris de serveis socials podrien rebre com ajuda directa la quantitat corresponent a aquesta taxa municipal. En definitiva, que està bé pensar en el teixit productiu, però lo primer són les persones, i la sensació és que aquest equip de govern hi pensa molt poc.

I una altra preocupació que teníem era que aquesta baixada d’ingressos per a EMSER, perquè això repercutirà a EMSER, sigui utilitzada pel batle per negociar el conveni laboral a la baixa o per fer modificacions de les condicions laborals. En aquest sentit ens va alegrar sentir el batle dir que es faria una modificació de crèdit per evitar que l’empresa municipal acabi amb pèrdues i repercutir aquest descens d’ingressos al romanent.

Evident, també els hi tornarem a demanar, i en aquest cas per compensar aquesta disminució d’ingressos, que se baixassin el seu vergonyós sou, ja que el que cobren és immoral amb la que està caient, i que amb l’excusa del COVID19 alguns dels membres del govern també fan menys feina.

4. Expedient 290/2021. Dictamen per a l’aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitat lucrativa. Aprovat per unanimitat.

La mateixa mesura que es va aprovar l’any passat, però en aquest cas quan toca, i no fent un nyap amb informes en contra de intervenció. L’argumentari del punt anterior serveix per aquest. Ens sembla una mesura positiva, però que trobam a faltar major sensibilitat social.

5. Expedient 82/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música i Dansa. Aprovat per 10 vots a favor (PP, Tots, UMP i PI), 6 abstencions (Alternativa, Junts) i 1 en contra (Podem).

Una modificació que pretenia actualitzar l’ordenança, i que s’adaptàs a la realitat, ja que feia temps que la vigent no s’aplicava.  Entenem la justificació de la modificació de la ordenança, ara bé, optàrem per una abstenció.

I això va ser així un poc pel mateix que als punts anteriors, perquè creiem que no estaria de més que hi hagués bonificacions basades en criteri de renta. I en aquest sentit farem al·legacions. Per nosaltres la música, com l’esport també, i al contrari del que pugui pensar molta gent, són activitats importantíssimes pel desenvolupament personal d’un jove, i mos sembla inadmissible que algú és quedi sense poder cursar aquests estudis perquè no pugui pagar la matrícula. L’escola de música és un servei educatiu i formatiu de primer ordre, i com a servei públic i municipal consideram que ha de ser accessible a tothom.

6. Expedient 106/2021. Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL). No se vota.

1.971.069 euros. Casi dos milions d’euros. Probablement un rècord a aquest ajuntament! Va passant el temps i veiem com el tema segueix pràcticament igual, i si alguna cosa se regularitza, queda compensat amb alguna que acaba. I seguim trobant un munt de contractes ja caducats, recollida d’animals, el SMOE, el socorrisme, els subministraments de combustible, activitats esportives, teleasistència, o alguns tan històrics com la grua o la desobturació de canonades, o la situació dels tècnics que si ha millorat és perquè alguns marxen!

Vàrem demanar que pensava fer l’equip de govern relatiu a la compra de material que és fa sense cap tipus de procediment, ja que veiem que el Paesc estableix incorporar criteris ambientals a l’adquisició de bens i serveis. Igualment i en relació al Paesc, aprofitàrem per demanar en que va consistir la retirada d’alga realitzada per l’associació de veïns el 6 i 7 de juliol, i si s’ajustava a criteris mediambientals i de conservació de l’entorn de les platges (segons ells només retiraren la part superior). Igualment demanàrem com podia ser que a les obres les actes de replanteig se firmin en voler o algunes obres s’entreguin fora de termini, als promotors de les quals s‘hauria d’imposar la corresponent sanció. El batle va dir que als casos que en que es “columpiin ”(textual) se’ls sancionarà, però que als que han tingut problemes de subministrament de material pel tema COVID19 no. Creiem que si l’administració no és comporta de forma ferma la fa responsable del retard en les obres, ja que fa que les empreses adjudicatàries pensen que la seva responsabilitat és mínima i que poden fer el que volen.

Finalment volguérem fer una reflexió a l’observar les factures: l’ajuntament gasta en dietes, que no sous, fins 11.700 euros en dietes. El batle cobra 53.000 euros. El més d’agost se va gastar en compra d’aliments amb targetes 38.856 euros. Per fer-s’ho mirar i sentir vergonya.

7. Expedient 245/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, del pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC). Aprovat per unanimitat.

Evidentment votàrem a favor, però de bones a primeres, ens hauria agradat que s’hagués tengut en compte a la oposició per a la seva redacció o elaboració. Com ve sent habitual en aquest equip de govern això no va ser així.

I després vàrem voler deixar clar, que no només se tracta de redactar un pla, s’hi ha de creure i no només complir la papereta. Aquest equip de govern és el que minimitza la contaminació de l’aigua de la mar, el que promociona curses automobilístiques a paratges naturals, el que hauria de començar a ressembrar arbres urbans (ho podrien incloure al pla) i no han fet res, ni l’aparcabicicletes de la plaça. Per que al final, no mos enganem, ells defensen un model econòmic i de societat depredador amb l’entorn, que posa al centre altres aspectes que no són precisament la lluita contra el canvi climàtic.

Tot i això, esperarem com va evolucionant i se va aplicant el pla. En aquest sentit, creiem que seria interessant que se creàs una comissió amb membres dels partits i diferents agents que anàs avaluant el compliment del pla, més que un informe cada dos anys.

8. Expedient 374/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la convocatòria de subvencions als titulars de llicències d’auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, per a l’adquisició de nous vehicles adaptats. Aprovat per unanimitat.

L’import total és de 6.000 euros ampliables segons disponibilitat pressupostària, i fins a 2.000 a subvencionar per cas. Evidentment votàrem a favor.

9. Expedient 70/2021. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix de les bases reguladores de subvencions i ajudes per a l’adquisició de llibres de text, material escolar i/o quota de material per al curs 2020-2021. Aprovat per unanimitat.

Es tracta de les bases per a la compra de llibres i material escolar, dotades fins a 20.000 euros i que es regiran per criteris de renta i que van adreçades a alumnes de tots els col·legis municipals.

Evidentment votàrem a favor d’aquestes bases, però mos sembla un poc trist que se dugui això a aquestes alçades del curs, i que segur que quedarà partida sense gastar, i no per que no hi hagi famílies que ho necessitin, ja que la paperassa és molt enfarragosa i que hi haurà moltes famílies que si no reben ajuda per presentar els papers no la podran obtenir, per tant estaria bé articular algun sistema d’ajuda o per resoldre dubtes de forma presencial.

10.Expedient 532/2021. Proposta per a l’aprovació, si procedeix, del protocol d’actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o per orientació sexual, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Aprovat per unanimitat.

Com no podia ser d’una altra manera votàrem a favor, ja que és un document més que necessari i l’esperit general està molt bé. Per desgràcia tampoc ens han tengut en compte per la seva elaboració, i la presentació del document a la comissió informativa sense incloure’l a la convocatòria no ens ha permès fer-hi aportacions. Observant el document hem trobat un parell de qüestions que presentarem a la regidora per tal de millorar-lo, ja que aquest no estarà en exposició pública. Són puntualitzacions, petits canvis o qüestions conceptuals relatives a si parlar d’assetjament en raó de gènere i no de sexe, la possibilitat d’afegir com passa a altres protocols l’assetjament en raó d’identitat sexual (Per exemple el Protocol de Funció Pública de la Generalitat l’inclou)… i altres aspectes que no afecten al contingut o a l’esperit general del protocol que creiem que està bé. En aquest sentit donar l’enhorabona a la regidora per la seva aprovació.

11.Expedient 3541/2020. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per adherir-se a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP. Aprovat per unanimitat.

Una moció, que ja estava registrada al ple de novembre i que es retirà de l’ordre del dia al darrer moment. Aquesta promou adherir-se a la Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els objectius de desenvolupament sostenible per a 2030. Compartim tots els objectius de la xarxa, i evidentment els ODS i per tant votàrem a favor.

Al final, aquí, i a l’igual que amb el Paesc, el que cal és voluntat de dur-ho a terme, cosa que amb aquest equip de govern és molt qüestionable.

12.Declaració institucional per a la commemoració dels 500 anys de les Germanies, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Aprovat per unanimitat.

Després de que tant Junts com nosaltres presentéssim una moció cada un relativa a la commemoració dels 500 anys de la germania, i de intentar fusionar-la, a la comissió informativa l’equip de govern ens demanà si ho podíem fer com a declaració institucional.

Acceptàrem perquè ens va semblar que era una manera de donar oficialitat i solemnitat major que amb una moció, i que els acords d’aquestes quedaven explicitats: col·locació d’una placa commemorativa als voltants de l’Església, adhesió al manifest i a la comissió Germania500, lectura del manifest el dia 7 de febrer, i realització de diverses activitats que ajudin a difondre el que fou la germania i serveixin per fer la memòria que fins ara no s’ha fet.

I és que la revolta de la Germania és un dels episodis cabdals de la història de Mallorca, i també del nostre poble, per la seva magnitud, pel drama que suposà, per lo que impactà als seus contemporanis i per les conseqüències que va tenir. Pollença mai havia vist ni va tornar a veure una mortaldat com la que se va viure en aquells moments. Ni les incursions corsàries, ni el segle XVII, ni la guerra civil. Però és cert que amb el pas del temps va ser oblidat, o intentat eliminar de la memòria col·lectiva. La història l’escriuen els vencedors, i ja se sap qui va vèncer. Ara bé, un poble necessita conèixer el seu passat per entendre i organitzar millor el seu present i futur, i en aquest cas, el 500 anys que se compleixen aquest 2021 són una oportunitat fantàstica per conèixer millor el que fou la germania, i per retre un just homenatge i reconeixement als qui fa 500 anys lluitaren i pagaren amb la seva vida per fer de Mallorca un lloc millor. El que tenim avui, és fruit de moltes lluites, de moltes reivindicacions, de molts sacrificis, entre ells els d‘aquests poc reconeguts agermanats

I fins aquí va arribar el ple. La resta de punts de l’ordre del dia, més la moció de reprovació que presentarem a causa de la vacunació contra la COVID19 de la regidora i les PCRs que tant ella i el batle s’han fet a càrrec de la tresoreria pública, és discutiran al ple extraordinari que hem demanat els partits de l’oposició.

13.Expedient 482/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam relativa al suport al sector de la restauració i el comerç.

14.Expedient 486/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem sobre el control de preus de lloguers abusius, garanties per a persones arrendatàries i petits propietaris/àries.

B) Activitat de control

1. Informació de Batlia

2. Dació de Compte de Resolucions de Batlia

3. Precs i Preguntes

Decret de convocatòria

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s