Resum del Ple extraordinari de 14/1/2021

A continuació teniu un resum del darrer ple extraordinari celebrat el passat dijous 14 de gener. Properament publicarem també un article amb les respostes a les nostres preguntes del més de novembre les quals varen ser respostes a aquest ple!

1. Expedient 4393/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 24.07.2020, d’aprovació definitiva de la desafectació d’un tram del camí núm. 77 Camí Vell de Bóquer del catàleg de camins del terme municipal. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, UMP i PI) i 7 en contra (Alternativa, Junts i Podem).

Es tractava de resoldre dos recursos de reposició, un de Junts i un altre de la Plataforma pro Camins Públics i Oberts.

El de Junts no va ser admès a tràmit per presentar-se fora de termini, al considerar-se per part de l’Ajuntament com a notificat l’anterior acord, via correu electrònic, al contrari del que considerà Junts, que començà a contar a partir del dia en que els fou notificat l’acord via notificació en paper. A nosaltres de bones a primeres ens sembla estrany que una administració pugui acceptar un mail com un acús de rebut d’una notificació, i d’igual manera creiem que responent les al·legacions s’evitava un possible problema.
I l’altre recurs es rebutja amb el mateix argumentari que es rebutjaren les al·legacions a l’aprovació inicial, ja que el recurs va en el mateix sentit.

Evidentment nosaltres mantinguérem la nostra postura i votàrem en contra. Creiem com la plataforma que no és una permuta equivalent, i l’Ajuntament hi perd en metres i per tant econòmicament, ja que l’adequació del nou traçat no compensa la diferència de metres ni el tracta de favor que això suposa. La sensació és que la propietat no ha volgut que passassin per davant les cases, i l’Ajuntament ha cercat la manera de fer-ho efectiu.   

2. Expedient 4147/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’estudi de detall de l’ampliació pretesa a l’habitatge situat a la carretera de Formentor del Port de Pollença. Aprovat per 16 vots a favor (Tots, PP, UMP, PI, Junts i Podem) i 1 abstenció (Alternativa).

Un edifici del Moll, al carrer Formentor 69, que per tal de poder fer una ampliació, necessitava l’aprovació d’un estudi detall (és per canviar les alineacions que el planejament el requereix). Aquest està acordat amb els veïns i conta amb el vist i plau dels tècnics de la casa.

3. Expedient 3682/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la inadmissió a  tràmit del recurs de reposició presentat contra l’acord de designació del jutge de pau titular del municipi de Pollença. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, UMP i PI) i 7 en contra (Alternativa, Junts i Podem).

Ens rebutjaren el recurs pel fet d’aixecar-nos a l’hora de votar, ja que això significa que no votàrem en contra, i que ens vàrem abstendre, fet que no et permet recórrer la decisió.

Tot i que no discutirem els arguments tècnics per inadmetre el recurs, s’ha complert un altre episodi del nomenament del Jutge de Pau, i encara és l’hora que escoltem de la boca del Batle, un argument que justifiqui que en Martí Ochogavia és el candidat idoni. I és que el Batle, a l’igual que tot Pollença, sap que això no és així, i que el nomenament no respon més que al retorn dels favors prestats.

4. Expedient 24/2021. Dictamen per a l’aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals.  Aprovat per 12 vots a favor (Tots, PP, UMP, Alternativa, Podem i PI) i 5 abstencions (Junts).

Es tracta d’una modificació de crèdit per a dur a terme diferents inversions:

– Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers de la zona propera a la Plaça Major (1.800.000 euros). Projecte fet, i pel qual rebran subvenció. Es tracta d’empedrar General Bosch, Munar, Sol, Sant Josep, part de Roser Vell, Mercat, Ramón Picó, Àngels i Moro.

– Projecte de rehabilitació del Capitol (100.000 euros). Ja tenen les bases fetes

– Adquisició de pisos d’acollida temporal (350.000 euros). Estaven treballant amb les bases, les quals va dir el Batle que estaven un poc més atraçades que l’adquisició de solar per habitatges de protecció oficial.

– Adquisició d’un solar per habitatge de protecció oficial (400.000 euros). Treballant per fer una subhasta i cedir després a l’IBAVI.

– Rehabilitació de la taverna (47.000 euros). Faltava el projecte d’electricitat. El projecte ja està aprovat.

– Reforma del carrer Formentor i plaça Miquel Capllonch (608.000 euros).

– Adquisició d’una obra de Santiago Rusiñol,”El castell del Rei” (65.000 euros). L’obra val 60.000 euros (50.000 euros més comissió i impostos ), més despeses de viatge, …. estava a subhasta a Sotheby’s per 70.000-90.000 lliures, però no es va vendre.

– Adequació de l’aturada de taxis (46.000 euros). Se tracta de posar unes pèrgoles.

En total 3.416.000 que surten del romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Vàrem votar a favor per les partides relatives a l’habitatge, sense prejudici de que ens semblin interessants o no les altres, però en quan a importància creiem que tant aconseguir tenir un parc d’habitatges de protecció oficial com pisos d’acollida temporal és imprescindible tenint en conta la situació actual i la problemàtica del tema a un municipi com Pollença. Estarem atents i pitjarem perquè s’hi faci feina i que no acabi en paper banyat.

5. Expedient 4100/2020. Resolució d’al·legacions i aprovació, si procedeix, de la nova documentació gràfica i escrita modificada relativa a la modificació puntual del PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi, en què se situa el bé immoble catalogat de la Fàbrica de Can Morató, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia. Aprovat per 16 vots a favor (Tots, PP, UMP, PI, Junts i Podem) i 1 abstenció (Alternativa).

De forma resumida podem dir, que a instàncies del Consell, la modificació que s’havia fet a la parcel·la de la fàbrica per tal de poder-hi permetre uns usos administratius, s’ha d’estendre o ampliar a tot el sector, per una qüestió bàsicament de coherència, ja que a efectes pràctics aquest segueix sent un sòl rústic. I tot i que el Consell considerava que no era una modificació substancial, que requerís exposició pública ni informar als afectats, els tècnics municipals si ho han cregut, tot i que això suposi retardar el procés.

També se rebutja una al·legació d’un particular, en el sentit de que la desclassificació del SUNP-1 del PGOU s’hauria produït ja amb la modificació del PGOU per a la seva adaptació al POOT l’any 2008, per la qual cosa demana s’esmeni la modificació pretesa en aquest aspecte. Segons els tècnics això no és així.

Nosaltres, ja a la modificació del solar ens vàrem abstendre perquè consideràvem que no era la solució que nosaltres hauríem pres, ja que era una solució privada, provocada per una mala gestió pública i de les institucions, i en aquest cas, tot i entendre la necessitat del tràmit, hem optat per la mateixa opció.

Resolució de convocatòria del Ple (PDF)

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s