Resum del Ple de 26/11/2020

A continuació teniu un resum de la primera part del ple ordinari del més de novembre passat. Per desgràcia per falta de temps, i com ve sent habitual ja, no va haver-hi temps per acabar el ple, i les nostres preguntes no varen poder ser respostes.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Aprovat per unanimitat.

2. Aprovació, si procedeix, del Compte General de l’Ajuntament exercici 2019. Aprovat per 15 vots a favor (Tots, PP, PI, UMP i Junts) i 2 en contra (Alternativa i Podem).

Es tracta de l’aprovació del compte de l’any anterior. En aquest sentit podem dir que la situació financera és bona. Hi ha un romanent de 31.309.641,56 € a finals de 2019. El resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2019 és de 3.906.873,32 €, l’execució del pressupost d’ingressos durant el 2019 ha estat del 84,09 % de les previsions definitives.  Això si, hi ha fins a 5.639.950,96 amb objeccions de intervenció, el que suposa una autèntica vergonya.

A EMSER se pot destacar que ha augmentat un 3% la liquiditat, El Patrimoni Net de la Societat és de 7.760.354,59 euros al tancament de l’exercici, magnitud que ha experimentat un augment de 134.728,70 euros, es disminueixen els comptes a pagar per import de 93.466,57 euros, el resultat d’explotació ha estat de 144.540,37 euros un 82% inferior a l’exercici anterior, s’observa que la disminució del resultat en deu bàsicament al decreixement de l’aportació de l’Ajuntament de Pollença per import de 441 milers d’euros. Per altra part hi ha un augment d’altres despeses d’explotació per la reparació de la xarxa d’aigua (40 milers d’euros) i pel lloguer de vehicles (80 milers d’euros).

Com a pegues: analitzats els volums de compres (a partir de 6.000 euros) realitzats a l’exercici 2019 i vist el contractes associats es detecten compres/serveis que no disposen d’un contracte segons la LCSP per import de 870.580 euros. Aquest import no inclou aquells proveïdors que son únics en el seu àmbit de mercat o son titulars d’un contracte. Per altra part, s’ha analitzat els proveïdors que tenen un volum de compres inferior a 6.000 euros i s’ha detectat que un conjunt de proveïdors per import del conjunt de 110.777,22 euros, en el exercici 2019, que el volum de compres en el exercici 2018 al mateix conjunt de proveïdors ascendeix a 126.031,83 euros. No hi ha un contracte associat a cada un d’aquest conjunt de proveïdors. És a dir, hi ha pràcticament un milió d’euros amb factures de compres que s’han fet sense seguir el procediment establert legalment.

I finalment també trobam un conjunt de sancions per presentació de models a l’Agència Tributària, per import de 13.147,77 euros, sancions tributàries per import de 9.000 euros i multes diverses per import de 757,30 euros.

Si a això afegim que aquesta situació és així de de fa molts anys, i no s’ha fet res per posar fil a l’agulla, nosaltres no vàrem tenir més remei que votar en contra com els exercicis anteriors.

3. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, Pi i UMP) i 7 en contra (Alternativa, Junts i Podem).

Dir que tant en aquesta modificació com a les altres, nosaltres vàrem fer una al·legació demanant que les bonificacions que es suprimien arran del requeriment del Tribunal de Cuentas es recuperessin. La majoria relatives a minusvalidesa i víctimes de violència de gènere. Sabíem que tècnicament aquesta proposta seria rebutjada, i també per l’equip de govern, però ens sembla de molt mal gust que el Tribunal de Cuentas dediqui esforços a perseguir unes bonificacions que afavoreixen a molts ciutadans i que tenen un perjudici mínim per les arques municipals i que després en temes molt més importants no diguin res.  També demanàrem si es pensava compensar aquesta pèrdua de bonificacions d’alguna manera, tot i que no vàrem obtenir cap resposta. El que ens dona a entendre que no passarà.

Després, relatiu a l’IBI concretament, nosaltres demanàvem, que ja demanàrem a l’anterior mandat, i és augmentar al 0’8% el tipus impositiu a bens d’ús comercial, industrial i de magatzem i d’oci i hoteleria amb un valors cadastrals igual o superiors a 600.000 euros. Per fer que qui més té més pagui, i un recàrrec del 50% als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats permanentment. Per afavorir que molts d’aquests immobles surtin al mercat i perseguir l’especulació.

L’al·legació va ser rebutjada amb un argument tècnic, de que suposaria modificar un article no objecte de modificació provisional, que si se modificava s’haurà d’exposar al públic per un altre termini de 30 dies, cosa que faria que no arribés a la seva entrada en vigor a 1 de gener de 2021. A nosaltres ens va semblar una excusa, ja que si els hagués interessat podrien haver resolt les al·legacions abans, ara bé, tampoc esperàvem que les volguessin aprovar, ja que durant el passat mandat ja varen mostrar que ells estan per a defensar els interessos i representar als poderosos.

Vist el cas que ens varen fer optàrem per votar en contra.

4. Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si procedeix de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Aprovat per 11 vots a favor (Tots, PP, Pi, Podem i UMP) i 6 abstencions (Alternativa i Junts).

Demanàrem incrementar la bonificació del 50% fins al 75 % a favor de les construccions, les instal·lacions i les obres que afavoreixin les condicions d’accés i d’habitabilitat de les persones discapacitades. Tot i la llei permetre bonificar fins un 90%, l’equip de govern tan sols acceptà bonificar fins un 60%. Millor que res, per tant optàrem per una abstenció.

5. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, Pi i UMP) i 7 en contra (Alternativa, Junts i Podem).

Demanàrem augmentar la bonificació a un 50% (era un 25%) a famílies que no passin el salari mínim interprofessional (SMIP), per pensionistes i jubilats que visquin sols amb una pensió inferior al SMIP, jubilats i o pensionistes amb algú al seu càrrec que en conjunt no passi el 125% del SMIP, i a titulars de família nombrosa que en total no superi el 125% del SMIP.

L’excusa per no acceptar l’al·legació va ser la falta d’estudi econòmic, cosa certa, però que no suposava cap dificultat important, i que en aquest cas no va suposar un impediment per aprovar la supressió de l’ordenança d’ocupació de la via pública. Per tant no acceptaren l’al·legació per que no ho volgueren fer.

Per tot això votàrem en contra.

6. Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva si procedeix , de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, Pi i UMP) i 7 en contra (Alternativa, Junts i Podem).

L’al·legació presentada, l’argumentari per rebutjar-la i els vots foren els mateixos que al punt anterior

7. Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si procedeix de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora prestació servei matrimonis civils. Aprovat per 11 vots a favor (Tots, PP, Pi, Podem i UMP) i 6 en contra (Alternativa i Junts).

En aquest cas tan sols presentàrem al·legacions demanant que es mantinguessin les bonificacions existents abans, i que foren rebutjades com ja hem explicat abans. Votàrem en contra.

8. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal regulador de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aprovat per 12 vots a favor (Alternativa, Tots, PP, Pi, Podem i UMP) i 5 en contra (Junts).

Podem va al·legar perquè es canviàs el terme minusvalidesa pel de discapacitat. L’equip de govern va acceptar, i votàrem a favor.

9. Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2020. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, Pi i UMP) i 7 abstencions (Alternativa, Junts i Podem).

És tractava d’una sola factura de 360 euros per una ambulància pels focs artificials del Moll. Com sempre hem fet amb aquest tema optàrem per una abstenció.

10. Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 34-2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals. Aprovat per 11 vots a favor (Tots, PP, PI, Podem i UMP) i 6 abstencions (Alternativa i Junts).

Es tractava d’una modificació de crèdit de 25.525,89 euros per asfaltat de carrer. Segons el mateix informe de l’enginyer municipal, director de l’obra: Una vegada fets els amidaments de les obres realment executades, s’ha d’informar que hi ha hagut un increment de 21.095,77€. Tal i com es pot comprovar amb el llistat annex dels amidaments de les partides d’obra, aquest increment correspon a la variació del nombre de les unitats realment executades i inicialment previstes en el projecte. Aquest increment suposa una pujada del 9.23% respecte del pressupost adjudicat inicialment.

Evidentment si va haver-hi un increment de l’obra executada, i s’ha comprovat que és així, no podíem votar en contra, però tampoc a favor, ja que denota una mala redacció del projecte, i que impedeix acabar amb la típica tradició espanyola de que les obres surtin més cares que el previst inicialment.

11. Acord favorable a la presentació de la candidatura del projecte d’organització veïnal COVID-19, Pollença voluntària. Unanimitat.

Es tractava dels Premis Autonòmics VoluntariAt IB 2020. Uns premis de voluntariat del Consell, i en aquest cas l’ajuntament presentava aquesta candidatura, i calia una aprovació de ple. El premi eren 3.000 euros i calia destinar-los a les associacions que participaren (Onit, Afama, i Undermoll). Agrair a tota la gent que va fer possible la candidatura, i sobretot a totes les persones voluntàries que en aquests moments tan complicats han mostrat la seva millor cara i han ofert les seves hores, i les seves mans per ajudar als demés. La sort en aquest cas però no va caure del costat de Pollença, i el premi va ser per l’Ajuntament d’Artà.

12. Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria d’educació de persones adultes per al curs escolar 2020-2021. Unanimitat.

És el conveni que ve firmant-se any a any darrerament. La Conselleria se compromet a dotar del personal docent personal per tal que és pugui atendre l’oferta educativa i destinar al programa la quantitat màxima de 5.500 euros i l’Ajuntament posa el local i personal docent per formació no reglada.

13. Aprovació, si procedeix, de l’exercici de competència distinta de les pròpies i de les atribuïdes per delegació (article 7.4 LRBRL): concessió línia de subvencions i/o ajudes econòmiques per a adquisició llibres i material escolar curs 2020-2021. Unanimitat.

Per tal de poder aprovar dites subvencions, el primer que calia era assumir la competència, ja que aquesta és impròpia, que és el que és va dur a aprovació a aquest plenari.

I esperem que al següent hi vagin les bases, perquè és una autèntica vergonya, que arribem a Nadal i encara no hi ha ajudes per material escolar i llibres. Sort que aquest era un equip de govern eficient!!

14. Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’annex de personal del Pressupost General per a l’exercici 2020. Aprovat per 16 vots a favor (Tots, PP, PI, Junts, Podem i UMP) i 1 abstenció (Alternativa)

Un tècnic més de la casa que passa a ser administratiu indefinit no fixe per sentència judicial, i com que no hi estava s’incorpora a la plantilla. Ens vàrem abstenir perquè amb aquest tema les coses s’han vengut fent molt malament de fa temps, i ningú ha posat remei, tot i que evidentment la sentència s’ha de complir.

15. Aprovació, si procedeix, de la designació del Jutge de Pau titular. Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, Pi i UMP). Els regidors de l’oposició (Alternativa, Junts i Podem) decidirem aixecar-nos i no votar.

Després de la retirada de l’ordre del dia a l’anterior ple, al final el Batle seguí amb la seva i no volgué consensuar el candidat a Jutge de Pau, i una vegada que el partit del que era membre i líder quedà extingit, va tornar a dur a ple al candidat Martí Ochogavia.

Un candidat que com sabem tots, representa l’època més fosca de la política municipal, que confonia lo públic amb lo privat, que es saltà la llei de contractació sovint, fins i tot amb contractacions de familiars sense ni tan sols abstenir-se, fet que provocà una moció de reprovació que va ser firmada fins i tot per el mateix batle Tomeu Cifre Ochogavia, que ara, sembla que si que veu amb bons ulls la figura de Martí Ochogavia.

I és que actualment les coses han canviat, actualment aquest darrer ha estat un estret col·laborador de l’actual Batle, i del seu partit Tots per Pollença, com ben clar ha quedat en diverses ocasions, i l’ajuda prestada pel senyor Martí Ochogavia Mayol ara ha estat recompensada amb aquest nomenament.

Evidentment, això fa que la independència del Jutge de Pau no sigui possible, alhora que demostra que el procés de selecció s’ha fet sense seguir uns mínims d’igualtat i exigència de capacitat als candidats. La decisió estava presa al principi, i aquesta ha estat la proposta.

En definitiva un nomenament d’un candidat gens idoni pel seu passat polític, vinculat al partit del batle; i que suposa un retorn de favors prestats i un retorn a la política d’amiguisme que a Alternativa sempre hem criticat i contra la que hem lluitat i seguirem lluitant.

Evidentment nosaltres no vàrem voler participar d’aquest circ i a l’hora de la votació, a l’igual que la resta de companys de l’oposició, ens vàrem aixecar i no votàrem.

Igualment ja hem anunciat que anirem fins on faci falta i recorrerem la decisió, per tal d’evitar aquest nomenament vergonyós.

16. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per adherir-se a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP. Retirada de l’ordre del dia.

17. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un Pla d’Inversions i Transformació del municipi de Pollença. Rebutjada per 10 vots en contra (Tots, PP, PI i UMP) i 7 a favor (Alternativa, Junts i Podem).

Una moció que pretenia aquests acords:

– L’Ajuntament de Pollença se compromet, en el termini de tres mesos, a redactar i a consensuar un pla d’inversions i transformació per Pollença a quatre anys que ha d’incloure projectes encaminats a la millora dels diferents nuclis poblacionals, per a la modernització municipal i per donar solució als problemes històrics manifestament urgents. Ha d’incloure els projectes propis, els cofinançats amb altres administracions i els que siguin gestionats al 100% per part d’altres administracions.

– El pla d’inversions i transformació dels municipi de Pollença ha de preveure un balanç i un rendiment de comptes periòdic davant el Ple i a la pàgina de transparència de l’Ajuntament.

És una moció que de bones a primeres semblava difícil votar en contra, ja que pretenia redactar un pla d’inversions consensuat, i tot els que és consens a nosaltres ens sembla que és positiu, i que pot afavorir el que és la tasca de gestió diària de l’equip de govern. Ara bé sembla que l’equip de govern no pensa el mateix i la idea de consens no la té dins el cap, i no va permetre que la moció fos aprovada.

 A nosaltres, i com vàrem dir al ple, com a inversió de consens ens ve al cap la construcció d’uns escoleta al nucli de Pollença, que tots els partits duien al seu programa, sobre la que hi ha una moció aprovada, i sobre la qual encara no s’ha fet res.

18. Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per a la millora de l’ajuda alimentària dels serveis socials en l’actual context de crisi. Aprovat per 7 vots a favor (Alternativa, Junts i Podem) i 10 abstencions (Tots, PP, PI i UMP).

Tots sabem el drama social que es viu a Pollença. Una economia molt turistitzada que està pràcticament paralitzada, amb molta gent sense feina i amb poques perspectives de tenir-ne fins al menys a la propera temporada, i amb un lloguers elevadíssims i un hivern que arriba i que farà augmentar la despesa elèctrica de moltes famílies.

Fins ara l’Ajuntament ha anat prestant les ajudes alimentàries de diversa manera, primer amb bosses, després amb targetes de compra, i actualment amb un sistema de punts.

Observant el sistema actual, nosaltres vàrem considerar que hi havia vàries mancances. Primer no discrimina entre aquelles famílies que tenen alguns ingressos però necessiten una ajuda i aquelles que tenen ingressos molt baixos o directament no en tenen i necessiten que es cobreixi la necessitat d’alimentació completa o gairebé completa. Entenem que en aquests últims casos és necessari concedir ajudes econòmiques per a aliments, perquè l’actual ajuda alimentària només es reparteix un pic al mes, amb una quantitat insuficient i sense productes frescos.

En segon lloc si observam a la població més vulnerable, els infants, podem veure la segona mancança. Consultant la piràmide d’alimentació saludable de la guia Alvac publicada per la Direcció General de Salut i Consum, s’hi exposa que les fruites i verdures es troben en el llistat d’aliments de consum diari, recomanant-se un consum de com a mínim 5 peces al dia: tres racions o més de fruita i dues de verdures. Aquest consum és impossible per una família que no té ingressos i rep l’actual ajuda alimentària en espècie.

La mateixa guia explica també la importància dels làctics, recomanant-ne el consum diari, especialment (entre 2 i 4 racions) pels infants i adolescents, a més de a dones embarassades, lactants i perimenopàusiques. Traslladat al sistema de punts, que un infant prengués dos tassons de llet diaris suposaria gastar 15 punts, dels 20 mensuals que s’assignen per cada membre familiar.

I la tercera mancança que trobàrem, és la falta de perspectiva de gènere, la qual no s’ha aplicat a l’hora d’elaborar el llistat de productes i la seva assignació de punts, ja que les dones resulten penalitzades pel fet de ser dones ja que han de gastar punts per adquirir compreses si estan en edat menstrual o adquirir el complement de llet necessari en cas de dones embarassades, lactants o perimenopàusiques, mentre que els homes poden dedicar aquests punts a menjar. Aquesta discriminació, segurament no intencionada, ha de ser corregida per un Ajuntament que ha fet públic el seu compromís amb la igualtat de gènere en repetides ocasions

Per tot això els acords de la moció són els següents:

1.- Concedir ajudes econòmiques per aliments i, no ajudes en espècie, per aquelles famílies que necessiten ajuda per cobrir l’alimentació completa o gairebé completa; i si no, com a mínim, complementar l’actual ajuda en espècie amb vals de compra per carn i peix, però sobre tot per a productes de fruita i verdures.

2.- Protegir el creixement dels infants assignant per sistema mig litre de llet (o de llet de fórmula per nadons que no fan lactància materna) diari per cada infant i adolescent, la família del qual rebi l’ajuda alimentària, sense que comptabilitzi en la despesa de punts.

3.- Aplicar la perspectiva de gènere al llistat de productes de l’actual ajuda alimentària, eliminant allò que penalitza la dona pel fet de ser-ho i per tant, assignar per sistema a cada dona compreses suficients per cada cicle menstrual i mig litre de llet diari per a dones embarassades, lactants i perimenopàusiques, sense que comptabilitzi en la despesa de punts.  

Evidentment estam contents per l’aprovació de la moció, però les opinions de l’equip de govern, així com la seva abstenció ens fan dubtar de la seva voluntat per aplicar-la. No ens quedarà més remei que estar atents per a que això sigui així.

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s