Resum del Ple de 18/09/2020

A continuació teniu un resum del ple ordinari del més de setembre. Una vegada més no va haver-hi temps d’acabar el ple, i els nostres precs i preguntes seran contestats al següent ple.

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors. Aprovat per unanimitat.

2.- Presa de possessió del Sr. Pere Josep Coll Torrendell del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Pollença.  

El nostre nou regidor va prendre possessió després de prometre per imperatiu legal, i substituint a l’anterior regidora Marina Llobera a qui donam les gràcies a per aquests cinc anys de feina a l’Ajuntament, i que ara passa a aportar els seus valors i capacitats a la nostra assemblea i a altres àmbits de la vida política del nostre poble.

Aquest relleu suposa el compliment d’un acord de partit i una promesa electoral que és el de la rotació de càrrecs. Som una organització horitzontal i assembleària en la qual tothom té el mateix poder. En aquest sentit ja teníem limitació de càrrecs (tant interns com externs) i aprofundint en aquesta idea de rebuig a la professionalització de la política decidirem aquesta rotació de càrrecs. Feim política, no som polítics.

En Pere Josep seguirà la tasca que ve fent Alternativa des de fa anys, la qual consistirà en una oposició ferma, amb una fiscalització rotunda de la tasca de govern municipal, però com sempre ha estat amb un tarannà constructiu per tal de fer de Pollença un poble més just, sostenible i habitable tant a nivell social, econòmic i ambiental.

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4-2020 (Exp. Elec. ABS 2020/2472). Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, PI i UMP) i 7 abstencions (Alternativa, Junts i Podem)

En aquest cas es tracta de 7 factures de poc més de 1.500 euros. Com sempre hem fet amb aquests casos optàrem per una abstenció, ja que totes les tasques encomanades i fetes s’han de pagar.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitat lucrativa (Exp. Elec. ABS 2020/2491). Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, PI i UMP) i 7 abstencions (Alternativa, Junts i Podem)

Es tracta de modificar l’ordenança fiscal introduint una disposició transitòria per tal de deixar en suspensió dita ordenança fins a dia 31 de desembre i aplicar una retroactivitat.

Nosaltres, tot i no estar en contra de la mesura, optàrem per una abstenció, ja que tècnicament aquesta mesura la podem catalogar d’autèntic nyap.

Nosaltres al seu moment, a l’abril, presentàrem un document de propostes post covid, el qual enviàrem a l’equip de govern, que respecte a la ocupació de la via pública establia que es bonificàs als que no augmentessin l’ocupació i que es fes en major mesura als que tenien obert tot l’any. Igualment demanàvem que s’anul·làs la taxa de mercats per productors i artesans locals. Evidentment no ens feren gens de cas. Per tant ja teníem arguments per no votar a favor.

A part d’això aquesta mesura pot suposar el benefici d’uns determinats negocis i no d’altres, i quan a aquestes alçades encara no tenim notícies de que s’estiguin donant altres ajudes a part de les d’aliments.

A més cal sumar les importants objeccions de intervenció (no estudi de costos, no s’aconsegueix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, ni es pot aplicar la retroactivitat…) que tampoc ajuden a que la mesura pogués haver rebut el nostre suport.

I a part de no fer-nos cas a nosaltres ni de no consensuar res amb la oposició, de poder suposar un tracte de favor cap a uns negocis vista les nul·les ajudes a la resta i els informes en contra de intervenció, aquesta mesura el que és, és un nyap a nivell tècnic i d’execució per part d’un equip de govern que se les dona d’eficient i resolutiu.

Podrien haver suspès aquesta ordenança a l’abril quan nosaltres els vàrem estar fent propostes per exemple, o podrien haver estudiat formules per compensar als restauradors a partir de la temporada següent. D’igual manera té poc sentit suspendre aquesta ordenança fiscal, quan aquesta mateixa estableix que estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències i en realitat no han donat cap llicència d’ocupació de la via pública. Per tant si no han donat cap autorització no poden cobrar a ningú. Imaginam que el titular de premsa és el que cerquen.

Igualment si no contestaven les sol·licituds; les ocupacions que hem tengut enguany estan fora d’ordenació i la policia tocava aixecar acta, i com veim a l’informe de intervenció se n’han aixecades tres. Per que se n’han aixecades tres i no més?

En definitiva: s’ha deixat passar el tema, no s’han contestat les sol·licituds d’ocupació, per tant s’han duit a terme ocupacions sense llicència, s’han aixecat actes a alguns si i a la majoria no, i ara a final de temporada, van a suspendre la ordenança fiscal! quan ja la majoria de terrasses estan tancades i aplicant retroactivitat a una activitat no autoritzada. Tot junt ha provocat inseguretat a molts negocis i segur que desconcert a molts treballadors municipals, tant policies, com els encarregats de tramitar les llicències. Per tant vàrem optar per una abstenció.

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 26/2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Exp. Elec. ABS 2020/2525). Aprovat per 11 vots a favor (Tots, PP, Podem, PI i UMP) i 6 abstencions (Alternativa i Junts)

Es tracta d’una modificació de crèdit per habilitar una partida de 550.000 euros per a la compra de Can Escarrintxo.

Nosaltres creiem que se podria haver negociat una quantitat millor, ja que estam parlant d’un rústic i la propietat, no té moltes més opcions que vendre-ho a l’Ajuntament.

Ara bé, som conscients també que si volem seguir utilitzant Can Escarrinxo és molt millor comprar-ho que pagar un lloguer. Per tant tampoc oposàrem a la seva compra.

I evidentment creim que per decidir els usos és una bona oportunitat per fer-ho a través d’un procés participatiu, i així es comprometé el batle.

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’apartar-se, com a codemandat, del recurs contenciós administratiu corresponent a les actuacions judicials en el procediment ordinari 0000061/2018 (2018/3005). Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PI, UMP i Podem) i 1 abstencions (Alternativa i Podem) i 5 en contra (Junts). * El regidor del PP ha hagut d’abandonar el debat al ser persona interessada.

Al seu moment, el PP, Tots i el Regidor no adscrit presentaren un contenciós contra l’IBSalut per la recepció del solar de Can Conill com a lloc per a construir el nou PAC. Actualment al contenciós només hi figura el PP, ja que els altres es retiraren. Al seu moment l’IBSalut demanà a l’Ajuntament de Pollença si volia personar-se com a codemandat, i aquest (anterior equip de govern) acceptà.

Una vegada produït el canvi de govern a l’Ajuntament, i de la seva opinió respecte al cas, al ple es va dur a terme la retirada com a codemandats del cas.

A nosaltres ens pot semblar correcta aquesta retirada, ja que la situació no tindria sentit i ens trobaríem que la part codemandada compartiria argumentari amb l’acusació, per tant sembla que lo més coherent és que el contenciós continuï entre el PP i l’IBSalut; si és que aquest contenciós té sentit.

Així nosaltres ens vàrem abstendre, ja que per molt que mos pugui semblar adequada la retirada, consideram que això ja forma part del politiqueig que denunciàrem al seu temps i que s’ha convertit en una lluita per l’honor i l’orgull.

A nosaltres realment el que ens interessa és que el PAC se faci lo mos ràpid possible, i per això demanàrem al batle, i als partits que tenen representació al govern, que exerceixin la màxima pressió per a que aquest comenci el més aviat possible.               

7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) (Exp. Elec. ABS 2020/2475). No es vota.

Es tracta de factures per import de 1.182.554,23 euros, i per coses que per desgràcia ja són habituals anys, i que pensàvem que amb aquesta nova regidoria de contractació s’anirien arreglant: els informàtics, les impulsions, el CTO de la gola, la recollida d’animals, control plagues, la seguretat pavelló, lo de les canonades, la telefonia, els mateixos tècnics més o menys, les assegurances, hores extres arreu, l’educador de carrer, la teleassistència, infermeria i auxiliars d’infermeria, ASISA, combustible, dinamització jove, centres oberts, socorrisme, grua, les estades i estiu jove,….

També aprofitàrem per demanar sobre algunes factures fent incidència amb la facturació de Balearic live enterteinment la qual segueix facturant arreu. I és que l’empresa que va fer la campanya electoral de l’equip de govern, en tres mesos ha facturat 19.666,15 euros! Només durant la Patrona, una Patrona sense res, 11.099,35!!!.

Esperem que aquesta situació canviï, nosaltres ja ho hem denunciat públicament i al ple ja ho hem fet unes quantes vegades, però si això segueix com fins ara haurem de cercar altres maneres perquè això és tornar favors en tota regla.  

8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per la redacció i execució d’un projecte de sanejament integral del Moll de Pollença així com un projecte de conduccions de les aigües pluvials (RGE núm. 2020/6243, d’11 de setembre de 2020). Aprovat per 7 vots a favor (Junts, Alternativa i Podem) i 10 abstencions (Tots, PP, PI i UMP).

La moció fa a l’exposició de motius una bona explicació de la situació, i amb els acords consideràrem que era difícil no estar-hi d’acord; tant amb la idea de fer un projecte de sanejament, un de conduccions de pluvials, de publicar les analítiques o de tancar les platges amb la senyalització corresponent. Per tant nosaltres hi votàrem a favor.

Evidentment, tot i que la moció feia una petita autocrítica, ens va semblar un poc oportunista que després de 4 anys de governar i no fer res respecte al tema ara Junts presentàs aquesta moció, però tot i això donàrem suport a aquesta, i considerant que amb aquest tema s’hauria de fer un esforç, si s’han de gastar diners s’han de gastar i mirar de no fer politiqueig, ja que és un problema que ja fa massa temps que penja.  

9.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular per a combatre l’ocupació il·legal d’habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social (RGE núm. 2020/6351, de 15 de setembre de 2020). Aprovada per 10 vots a favor (PP, PI, TOTS i UMP) i 7 en contra (Alternativa, Junts i Podem).

Una moció que el partit presenta arreu de l’estat i que estableix als seus acords donar suport a la proposició de llei del partit a nivell estatal, i que està englobada en aquesta campanya que duen a terme els partits de dreta, i diversos mitjans de comunicació conservadors, que el que pretenen és crear una situació d’alarma que serveixi per predisposar l’opinió pública de cara a tots els desnonaments que per desgràcia apunta que vindran, i a facilitar-los.

Llegint la moció i la proposició de llei es vol donar a entendre que l’ocupació d’habitatges és un problema social de gran magnitud, quan en realitat i amb dades del Ministeri de l’Interior veim que en el primer semestre del 2020 hi ha hagut 7.450 denúncies per ocupació (357 més que en el mateix període de 2019) o que actualment hi ha 41 denúncies diàries, quan al 2019 ni havia 40. Igualment veim que aquestes denuncies pugen a 5 comunitats autònomes i baixen a 10.

 I si miram el nombre de condemnes per usurpació i violació del domicili (allanamiento de morada), podem veure que des del 2017 que arribà al màxim, al 2018 i 2019 la tendència ha estat la de baixar. I si parlam de nombres globals, l’únic estudi fet sobre el tema, de l’Institut Cerdà parla de 87.500 habitatges ocupats al 2017, front a un total de 3.400.000 habitatges buits. Per tant mirant números podem dir que és una problemàtica relativament petita tirant a petitíssima.

I si miram quin tipus d’habitatges s’ocupen segons aquest estudi també, o com també es desprèn de les denuncies o d’associacions de jutges com la Francisco de Vitoria podem observar que la gran majoria de les quals s’ocupen són habitatge buits de bancs, grans propietaris o fons d’inversió, (70% de bancs, 10% de grans propietaris i 2% de immobiliàries i fons de inversió). Per tant la idea de que un va de vacances i al tornar troba la casa ocupada és bàsicament falsa.

©Raúl Salazar (2017)

Per tant podem concloure que la situació no és tan greu com alguns mitjans ens volen fer creure, i si realment hi ha algú interessat en que propostes de llei com aquesta tirin endavant són especialment els grans tenidors d’habitatges buits sense utilitzar, la banca i fons especuladors!

A part d’això, podem veure com existeixen mecanismes legals per resoldre els casos d’ocupació.

El més dramàtic: quan s’ocupa una primera residència o habitual d’algú (o segona residència) ens trobam amb un delicte tipificat al codi penal com violació del domicili, que permet sempre que és demostri via DNI, contracte, títol de propietat, rebut, testimonis, … un desnonament immediat sense una ordre judicial.

En canvi quan parlam de un habitatge buit, ja no estam xerrant de violació del domicili, sinó d’usurpació. En aquests casos al 2018 es va modificar la llei d’enjudiciament civil (la dels desnonaments exprés) per resoldre aquests tipus d’ocupació que afectàs a persones físiques, entitats sense ànim de lucre i organitzacions públiques (no empreses privades!!!) i en aquests casos l’ocupant té 5 dies per justificar la seva situació possessòria i en cas de no fer-ho haurà d’abandonar l’habitatge immediatament.

Per tant podem veure que per un particular que pugui veure ocupada la seva residència hi ha eines suficients per solucionar el problema, a l’igual que per un habitatge buit propietat d’un particular o d’una associació sense ànim de lucre.

En aquest cas quina és la casuística més lenta de resoldre, la de empreses, les quals tampoc és que estiguin indefenses, tan sols que si que hauran d’esperar uns mesos a que el procés judicial segueixi el seu curs. I si rascam un poc, quines són majoritàriament les empreses que tenen habitatges buits i/o ocupats o susceptibles de ser ocupats? Evidentment la banca, grans tenidors i fons voltor, en definitiva els especuladors. 

I si anem a la llei, veim que el que es pretén és convertir qualsevol casuística en una ocupació il·legal, susceptible de ser desnonat o desocupat de forma immediata. Primer es defineix com ocupa a qualsevol persona que està a un habitatge sense permís del propietari (contracte acabat, impagat, …), en segon lloc estableix eliminar la idea de domicili o habitatge habitual i la protecció que comporta. I per acabar pretén facilitar que les persones jurídiques també puguin procedir a aquests procediments de desnonament de forma més ràpida. 

En definitiva i com a novetats aquesta llei l’únic que aporta és definir com a ocupador il·legal a qualsevol que no pagui un rebut o a qui caduqui el contracte, desprotegir a qualsevol persona en situació de vulnerabilitat acceptant fins i tot la possibilitat de que quedi sense sostre i vagi directament al carrer, i sobretot facilitar els desnonaments a la gran banca a la que el PP ara i sempre han defensat per no dir representat!

El que es pretén és facilitar aquests processos de desnonaments que per desgràcia vendran, inventant una problemàtica i manipulant la realitat per aparentar falses desproteccions de propietaris que no tenen més intenció que predisposar l’opinió pública, alhora que fer-li el joc a la gran banca.

I és que el problema de fons que tenim, i que el PP no vol tractar, ni molt menys arreglar, és la problemàtica relativa a l’accés a l’habitatge, el qual segons la PAH a l’Estat Espanyol hi ha hagut des del 2008 1.002.000 desnonaments. I al primer trimestre de 2.020 n’hi ha hagut 9.659.

I aquest és el vertader problema. Per tant aquí el que cal és garantir el dret a un sostre; amb habitatges a un preu assequible no superant el 30% dels ingressos de les famílies, que és posin al mercat de lloguer tots els habitatges buits, que es regulin els preus de lloguer, que és disposi d’un parc públic d’habitatge social,……En definitiva que tothom pugui accedir a una habitatge digne.

I en aquest sentit, el Partit Popular ni tan sols ha donat suport a mocions relatives al tema que hem presentat al ple de l’Ajuntament, o directament s’hi han oposat. Així es va abstenir-se  a la moció per iniciar actuacions per a garantir la funció social de l’habitatge que establia demanar informació relativa al consum d’electricitat per tal d’esbrinar quins es trobaven buits i poder dur a terme iniciatives que ajudessin a la seva mobilització ja que no complien la seva funció social. De la mateixa manera ho va fer amb la moció de mesures d’intervenció en el mercat del sòl, la qual pretenia la constitució del patrimoni municipal del sòl i que es fessin les adquisicions necessàries per tenir habitatges de protecció oficial o lloguer social. 

I directament sobre la moció que presentàrem per habilitar un espai destinat a habitatges d’acollida temporal per a persones en situació d’especial vulnerabilitat hi va votar en contra.

Per tant és més que evident de quin bàndol estan ells, el bàndol dels poderosos, dels poders financers i dels especuladors! I a nosaltres sempre ens hi trobaran enfront, i mentre aquesta problemàtica de l’habitatge persisteixi, mentre segueixi existint l’especulació entorn a un aspecte tant necessari; l’ocupació d’habitatges buits en mans de la banca i fons voltor sempre ens semblarà una bona solució per part de famílies que no tenen cap altre possibilitat.

10.- Propostes/Mocions d’Urgència.

Rectificació de l’error material existent en la denominació del següent lloc de treball de la plantilla de personal que consten l’annex de personal del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença. Urgència aprovada per 10 vots a favor (PP, Tots, PI i UMP) i 7 abstencions (Alternativa, Junts i Podem). Aprovat per unanimitat.

És tracta de corregir un error material en la denominació d’un lloc de feina que apareix al Pressupost General de l’Ajuntament.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia.

El Batle informa sobre dos contenciosos guanyats. Un relatiu a unes obres a la residència i pel qual es retornaran uns 303.000 que al seu moment es fa fer tornar a l’Ajuntament; i l’altre és relatiu a les obres de reforma de Can Llobera, l’Ajuntament ha guanyat el contenciós però el Consell ha presentat un recurs de cassació.

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s