Resum del Ple de 24/07/2020

Junta General d’Emser 2002 per a l’aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2019.

Noltros sempre hem estat crítics amb la gestió de l’empresa municipal i moltes vegades hem votat en contra en aquests punts no transcendents, reivindicant una qüestió o l’altra.

Aquesta vegada, encara que volem posar de relleu que el model de memòria «interna» ha millorat molt en comparació amb el que era, arran d’una proposta que vàrem fer quan érem al Consell d’administració, no podem passar una sèrie de qüestions per alt:

  • Tots els contractes irregulars que any sí any també es repeteixen amb les advertències d’intervenció es continuen fent.
  • Ha passat un any més sense tenir l’auditoria que cada any als comptes generals l’interventor recomana fer.
  • Tornam enrere en publicitat: la memòria no es troba a la web municipal
  • Però a més, la novetat del nou govern municipal és gastar doblers d’EMSER en coses que hauria de pagar l’Ajuntament, per exemple el tancament i les fotos de la Peixateria, les feines il·legals d’esquitar camins… que no té altra explicació que voler burlar el control d’intervenció

PLENARI (Decret de convocatòria)

1.– Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Defensa i l’Ajuntament de Pollença per a l’ús de la galeria de tir de l’aeròdrom militar de Pollença

S’aprova per 10 a favor (Tots, UMP, PP, PI), 6 en contra (Junts i Alternativa), 1 abstenció (Podem).

És un conveni perquè la policia local pugui usar la galeria de tir i a canvi pagarà 0,20€ per dispar. Nosaltres hem tret comptes i tenint en compte que la galeria de tir ja la tenen i l’usen, se suposa, i que el pressupost de Defensa, que es paga amb els impostos de tothom no és que se digui una misèria, creim que no hem de pagar res.

És més, si tenim en compte la privatització de part del litoral del moll, que se l’han apropiat impedint-mos el pas no per cap qüestió de defensa sinó perquè hi vagin a estiuejar quatre peixos grossos de l’exèrcit, idò hem arribat a la conclusió que són ells que ens han de pagar a nosaltres.

3.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per dur a terme la posada en comú de recursos econòmics necessaris per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació dels autònoms afectats directament per la Covid-19

Aprovat per unanimitat

El passat 10 de juliol se va publicar les bases de les ajudes de la CAIB dirigides a autònoms. El que es duu a ple és un conveni per afegir doblers al que tenia previst el Govern: un fons municipal de 150.000€, resultant un total de 326.883€ per al municipi de Pollença.

Per part nostra, li hem donat el suport ja que, des del COVID-19 vàrem plantejar la necessitat d’ajudes a empreses i autònoms. L’equip de govern ha optat per sumar-se a la convocatòria del Govern en lloc de fer-ne una pròpia, que és cert que pot ser més pràctic però també es deixa perdre la possibilitat de fer unes bases més concretes o tal vegada tenint en compte aspectes diferents dels que la convocatòria del govern.

4.- Elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau titular

S’ha retirat de l’ordre del dia.

Els tres partits de l’oposició hem demanat la retirada del punt ja que és un tema que sempre s’havia duit amb consens i aquesta vegada el batle ha fet la seva imposició a dit i al seu col·laborador de campanya, en Martí Ochogavía. Després d’aquesta primera intervenció, el batle ha dit que no retiraria res i que si volíem afegir res que ho féssim.

Per part nostra, hem demanat que Al Ple hem demanat que en compliment de l’article 7 del Reglamento número 3/1995, de los Jueces de Paz, l’acord de l’Ajuntament que s’envii al Jutjat d’Instrucció ha d’anar acompanyat d’una certificació que inclogui, entre altres, una «referència detallada de les circumstàncies en que es va produir l’elecció» i que en ella hi consti el següent:

1.- L’elecció del jutge de pau no estava a l’ordre del dia de la Comissió Informativa prèvia al ple, i el batle Tomeu Cifre Ochogavía va introduir aquest punt a la mateixa comissió sense aportar la documentació dels 14 candidats ni informar dels detalls que es presentaven al càrrec de Jutge de Pau.

2.- En el moment de l’elecció del senyor Martí Ochogavía aquest consta al registre del Ministeri de l’Interior com a president del partit UNPI (Unió Pollencina Independent), incomplint així l’article 23 del reglament que estableix que «los Jueces de Paz no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos».

3.- Les vinculacions polítiques entre el batle i el senyor Martí Ochogavía són públiques:

A.- El senyor Martí Ochogavía com a president del partit UNPI va oferir encapçalar el seu partit a l’actual batle Tomeu Cifre fa cinc anys (veure notícia en premsa)

B.- A les dues darreres campanyes electorals (2015 i 2019), el senyor Martí Ochogavía i el seu partit han col·laborat activament en la campanya electoral del batle. De fet, el batle va donar expressament les gràcies a Martí Ochogavía i el seu partit en el seu darrer míting de campanya (veure minut 30) i en el discurs d’investidura (veure minut 10).

4.- Al ple extraordinari de novembre del 2009 tots els partits de l’oposició (el Partit Popular, liderat per l’actual batle, Unió Mollera Pollencina, PSM i Alternativa) vàrem presentar una «Moció de reprovació dels regidors que han justificat despeses facturades per empresaris o proveïdors que realitzen tasques per a l’administració local, que tinguin amb els anteriors algun grau de parentiu o altres (afiliació política, subordinació, etc.), que impedeixin aquesta responsabilitat.» Aquesta moció es va realitzar al conèixer com el senyor Martí Ochogavía, que en aquell moment era segon Tinent de Batlle i Regidor De Serveis i Camins Veïnals, havia realitzat un clar, reiterat i greu incompliment de la Llei De Contractacions Públiques. Incompliment de la llei que hi havia estat advertit per la Secretària de l’Ajuntament des del mes de juliol. Aquests fets demostren la poca preparació del senyor Martí Ochogavía per ser jutge de pau quan després de dues legislatures incomplia sistemàticament la llei de contractació pública, al·ludint al desconeixement de la mateixa. Per tant, hem demanat que tant l’acta del ple extraordinari de novembre de 2009 com l’informe de la Secretària de juny del 2009 siguin adjuntats a la certificació de les circumstàncies en les que es fa l’elecció del senyor Martí Ochogavía.

Amb tot l’anteriorment exposat, consideram que hem demostrat que el nomenament del senyor Martí Ochogavía com a Jutge de pau s’ha realitzat sense complir les mínimes exigències d’igualtat i capacitat, i és una decisió política que va en contra de la independència judicial. Per la qual cosa demanam a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia que posi en coneixement del Ministeri Fiscal aquests fets i que en el cas que aquest l’estimi, no accepti el nomenament del senyor Martí Ochogavía com a Jutge de Pau i que nomeni directament al Jutge de Pau entre els altres 13 candidats.

Davant tot això, el batle ha dit que per tenir seguretat jurídica ho retira de l’ordre del dia, i aquesta retirada s’ha aprovat per unanimitat.

5.- Determinació, si procedeix, de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2021

S’aprova per unanimitat.

L’any que ve Sant Antoni cau en diumenge, així que s’ha de triar un dia més de festa local. La proposta que es du és dia 29 de juny sant Pere i dia 2 d’agost la Patrona.

6.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de La Patrona 2020

S’aprova per unanimitat.

La proposta és donar 3 distincions:

a) personal sanitari (inclou centre salut de Pollença, Moll i residència, metges, infermeres, personal de neteja, zeladors, administratius…).

b) serveis essencials (tant públic com privat: netejadores, administratius, serveis socials, dependentes, pagesos…

c) voluntariat (Protecció civil, monges, Onit, Pollença voluntària…)

7.- Determinació, si procedeix, del règim de dedicació exclusiva per a càrrec públic i retribucions corresponents per a l’exercici efectiu

S’aprova per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI), i 7 en contra (Junts, Alternativa i Podem).

Es tracta d’augmentar la dedicació de na Maria Buades del 75% a 100%, i l’augment de sou corresponent (46.920€). Fa poc el batle li ha delegat l’àrea de Policia, que duu juntament amb la de Turisme, Medi Ambient, Administració electrònica.

Si tenim en compte el cost total dels regidors ja de per si  és una exageració, però ara a més ni per ètica ni per estètica és el moment de fer un canvi com aquest.

8.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2020

En Miquel Llobeta s’absenta. 

S’aprova per 9 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI) i 7 abstencions (Junts, Alternativa, Podem).

Són 23.016€ de factures extrajudicials. Hem demanat per què no es fa el corresponent contracte administratiu de subministrament de carburant pels vehicles municipals i per la maquinària, encara que ens hem abstès com sempre perquè les empreses puguin cobrar la feina feta.

9.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2020 sota la modalitat de transferència de crèdit

S’aprova per unanimitat

Es tracta de passar 8.000€ de la partida «d’activitats culturals» (que amb el COVID19 no es podrà fer tot allò previst) a la partida de «subvenció Associació de músics» (que passaria de 12.000€ a 20.000€) i així es garanteix el finançament pels concerts setmanals prevists fins a setembre.

10.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de la xarxa domiciliària

Es retira el punt, perquè hi ha un error material.

11.- Convalidació de la Resolució de Batlia núm. 2020/505 de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit d’acord amb el que disposa l’article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

S’aprova per unanimitat.

Es tracta d’incorporar el 20% del superàvit de l’exercici anterior (que amb el RDL 8/2020 es va deixar als ajuntaments que ho gastem en serveis socials), que en el nostre cas serien 248.738€ a les partides de “compra d’aliments” i “ajudes necessitats urgents”.

Hi hem donat suport, però hem de ser conscients que aquesta quantitat no serà suficient.

12.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2020 de conformitat amb la BASE 36 d’Execució del Pressupost de l’exercici 2020.

És un punt merament informatiu. No es vota.

13.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de desafectació del tram del “Camí vell de Bóquer” núm. 77

S’aprova per 9 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI) i 7 en contra (Junts, Alternativa, Podem).

Si ho recordau es tractava de fer un canvi, per tal que el camí no passés per davant la clasta de les Cases i ho fes per un traçat alternatiu. La Plataforma, Junts i Podem varen fer diverses al·legacions i han estat desestimades.

Per variar, se desestimen les al·legacions, amb argumentacions que no podem compartir, la de Podem és evident, té raó i així li reconeixen els serveis tècnics però la propietat paga dos informes privats de veterinaris i van per davant. I respecte l’equivalència en la permuta, que nosaltres ja a l’aprovació inicial vàrem dir que no enteníem a canvi de què es feia el nou traçat, ara veim que diuen que la diferència de metres en l’afectació i desafectació que hi ha en favor de la propietat queden compensats en que la propietat es fa càrrec de les despeses d’adequar el camí. Només faltaria. I com compensa la propietat que se li faci el favor de modificar el camí perquè no li passi per davant la casa? Des del nostre punt de vista, l’ajuntament hi segueix perdent.

14- Resolució, si procedeix, de les al·legacions presentades en relació amb la modificació de l’aprovació provisional del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença, i aprovació provisional de la documentació i remissió al CIM de l’expedient complet per a la seva aprovació definitiva, si pertoca.

S’aprova amb 9 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI), 1 abstenció (Podem) i 6 en contra (Junts i Alternativa).

Es desestimen les al·legacions que vàrem presentar per tal que s’incloguessin els 5 edificis de primera línia i Can Franc i no podem estar d’acord en els arguments aportats per contestar les nostres al·legacions: demanam quin criteri tècnic s’usa per excloure aquests edificis i ens contesten amb qüestions polítiques.

15.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per garantir el dret a l’habitatge

S’aprova per 7 vots a favor (Junts, Alternativa i Podem) i 9 abstencions (Tots, UMP, PP, PI)

Hem presentat una moció per, per una banda, garantir que es donen ajudes de lloguer a la gent que ara mateix es troba en situació de necessitat, i per altra, per adquirir habitatges per poder destinar a acollida temporal i a protecció oficial.

16.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular envers el rebuig de la confiscació per part de l’estat del superàvit municipal del nostre Ajuntament

S’aprova per unanimitat

S’hi han introduït unes esmenes de Junts i de Podem i per part nostra, hem trobat que davant un atac de tals dimensions a l’autonomia local, era important mostrar clarament el rebuig. Així i tot, hem retret que les ganes de que col·laborem i facem esmenes només la tenen quan els interessa, i que l’estalvi que els Ajuntaments han pogut arribar a tenir, en part s’ha fet retallant en serveis necessaris i en personal.

17.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens i de la renúncia posterior a ser proclamat electe al càrrec de regidor

S’aprova per unanimitat.

La nostra regidora renúncia al càrrec per passar el relleu al proper regidor que serà Pere Josep Coll.

No hi ha hagut temps pels precs i preguntes, que es resoldran el proper ple.


Imatge de herbinisaac a Pixabay

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s