Resum del Ple de 28/05/2020

ORDRE DEL DIA de la sessió:

1.– Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

S’aproven per assentiment

2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2020

S’aprova per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI) i 7 vots en contra (Junts, Alternativa i Unides Podem).

Hem presentat 21 al·legacions i un conjunt d’altres propostes que es podien fer amb superàvit o amb la partida que ja hi ha, i de tot això han acceptat dues misèries: han acceptat una partida per a subvenció de material escolar (bàsicament perquè el regidor ja ho tenia previst) i afegir dins la partida de serveis de poda la resembra d’arbres.

L’excusa de l’equip de govern per no acceptar gairebé res, és que diuen que acceptaran moltes coses, però que ho faran via modificacions en tenir el pressupost aprovat definitivament. Ho fan perquè no veuen efectiu comprometre el pressupost de cara al proper any si es prorroga, però això és una comèdia, perquè per una banda, si no volen tenir un pressupost prorrogat és molt fàcil: que l’aprovin quan toca, que tenen majoria per fer-ho. I per altre banda, què es pensen, que d’un any per l’altre tot s’arreglarà? A més, si troben que hi tan bones idees per què no  diuen quines modificacions volen fer una vegada aprovat el pressupost? Per què no diuen a què se comprometen? Està clar: perquè no accepten res de l’oposició, i aquest batle només sap passar el rodillo.

3.- Aprovació, de la sol·licitud d’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària

S’aprova per unanimitat.

Es tracta d’un conveni per intercanviar informació entre Ajuntament i l’Agència Tributària; amb ell, per exemple, l’Ajuntament podrà comprovar si algú està al corrent de pagaments.

4.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a la Central de Contractació de l’Estat

S’aprova per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI) i 7 abstencions (Junts, Alternativa i Unides Podem).

Es tracta d’adherir-se a la central de Contractació de l’Estat. Entenem que pot suposar estalviar tràmits i aconseguir millors preus en determinats productes, però també té els seus contres ja que òbviament també es perd capacitat de decidir damunt els criteris de licitació… A més, en aquest cas, després de l’adhesió general a la Central, t’adhereixes a un o altre “acord marc” específic, per exemple, de vehicles, i llavors estàs obligat a haver de comprar tots els vehicles a través de la Central… Aquest últim punt, fa que encara se’ns generin més dubtes sobre la conveniència d’aquesta adhesió.

5.– Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard/Cerdà

S’aprova per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI), 6 abstencions (Junts i Unides Podem) i 1 vot en contra (Alternativa).

Es duu l’aprovació definitiva i es proposa desestimar les dues al·legacions que es varen presentar: la nostra i la de Podem. La nostra demanava l’exempció de pagament de per l’ús de les imatges per les entitats sense ànim de lucre. La de Podem ho plantejava com a bonificacions. Les excuses per no acceptar-les són de les més poc convincents que hem sentit en molt de temps, i fins i tot el batle ha dit que en faran d’excepcions via Junta de Govern! Així que, tot està clar: no ho han canviat per no fer un poquet més de feina.

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicials de crèdits núm. 2-2020

S’aprova per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI) i 7 vots en contra (Junts, Alternativa i Unides Podem).

Són factures extrajudicials per import de 20.220€.

7.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual

S’aprova per unanimitat.

Són les subvencions que cada any se donen per tal que negocis que utilitzin el català se puguin beneficiar a l’hora d’elaborar material, publicitat, cartes, rètols… Sempre li donam suport i animam a fer-ne prou publicitat per tal que s’esgoti la partida, tot i que enguany amb la situació de crisi econòmica i en el moment de l’any en què ens trobam, és complicat.

8.– Dació de compte de l’informe resum anual de control intern corresponent a l’exercici 2019 de conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local

Això és nou. És un informe anual de control intern que Intervenció ha de fer cada any, i que ha de donar compte al ple dins el primer quadrimestre, establint un pla d’acció per a millorar-ho. Fraccionaments irregulars per abús de contracte menor, excés d’hores extres, ús indegut de subvencions que són prestacions de serveis, bonificacions no permeses…

Una bona notícia és que s’apunta que a partir d’enguany se farà auditoria a EMSER, cosa que l’interventor fa anys que proposa i nosaltres sempre ho recordàvem a l’hora de votar en contra dels Comptes Generals.

El control financer de l’Ajuntament i l’Auditoria a EMSER es faran amb contractacions externes, ja que no hi ha personal suficient per fer-ho internament, i tendrà un cost aproximat de 20.000€ cada una.

9.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

Són 826.455,52 € amb objeccions, per diversos motius i hi trobam algunes objeccions «històriques» i altres de noves: ASISA, serveis de manteniment d’ascensors, d’alarmes, subministraments varis, cartells i impressió, dietes regidors, direcció del museu, lloguer del Jutjat de pau, de can Escarrinxo, de la finca del pati de Costa i Llobera, del solar del camp den Brull, fluid elèctric, aliments de la residència i serveis socials, educadores de carrer, publicitat, telefonia, dinamització juvenil, activitats esportives, teleassistència, jardins, auxiliar infermeria, impulsions…

Hem demanat al regidor de Contractació David Alonso quin calendari de regularització tenia en ment i s’ha compromès a fer una reunió a l’efecte i establir un calendari, tal com ell demanava quan estava a l’oposició.

10.– Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per sol·licitar que es derogui la Llei Montoro i que es modifiqui la Llei d’estabilitat pressupostària

S’aprova per unanimitat.

Totalment d’acord amb el que es demana: derogació de la llei Montoro i modificació de la d’estabilitat pressupostària. Lleis fetes o mantingudes, fins ara amb la col·laboració del PSOE, que són un atac a l’autonomia local i que deixen ben clar els interessos de qui comanda: abans el capital que la vida.

Curiosament, tots els grups municipals hi han votat a favor, inclòs el PSOE i el PP.

11.- Moció presentada pels grups municipals Unides Podem i Alternativa per Pollença per a una solució pública i respectuosa amb el Medi Ambient pels fondejos il·legals de la badia de Pollença

S’aprova per 7 vots a favor (Junts Avançam, Alternativa, Unides Podem) i 10 abstencions (Tots, UMP, PP, PI).

Bàsicament, la moció proposa, en la línia de la que vàrem presentar el 2014, fer una reunió amb totes les administracions implicades i també elaborar un projecte per demanar a Costes una concessió per poder gestionar un camp de boies ecològic.

El batle ha començat mentint, dient que la reunió ja es va fer, cosa que no és vera, o al manco, a nosaltres no ens hi varen convocar. Després ha dit que s’abstendrien però que no pensaven demanar cap concessió perquè no és competència nostra i ja els hi basta amb la feina que tenen. No entenem perquè no hi vota en contra idò. Vistes aquestes declaracions del batle, ja podem tenir clar que la moció és paper banyat.

Tot i així, per part nostra hem reiterat la necessitat de tenir un camp de boies, de gestió municipal, que sigui transparent i que permeti donar prioritat als pollencins. També hem fet referència a que s’ha de sancionar però també s’ha de donar solucions. Finalment, no se pot deslligar la problemàtica que suposa els vessaments de fecals en la contaminació de la badia.

12.– Moció presentada pels grups municipals Unides Podem i Alternativa per Pollença per a l’increment d’arbres i vegetació urbana

S’aprova per unanimitat.

La moció proposa que s’augmenti el verd urbà, donat els nombrosos beneficis pel benestar humà que suposen i que com a mínim es resembrin els arbres morts i no reemplaçats en els darrers anys… Hem fet de manera col·laborativa un dossier que recull fotos d’arbres que falten amb les seves adreces, perquè serveixi de punt de partida.

13.– Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per fer la petició d’un minut de silenci a tots els centres educatius i administracions públiques cada vegada que hi hagi un assassinat per violència de gènere

S’aprova per 8 vots a favor (Junts, Alternativa, Unides Podem, PI) i 9 abstencions (Tots, UMP, PP).

Ha acabat el ple, i queden per discutir diversos punts

14.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una compra pública responsable i compromesa amb el canvi climàtic i el compliment dels ODS de Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030

15.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la publicitat activa dels acords municipals

16.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un acord social, econòmic i polític per a la lluita contra els efectes de la pandèmia a Pollença i l’elaboració d’un Pla municipal d’actuació per a la recuperació social, econòmica i ambiental

17.- Precs i preguntes

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s