Resum del Ple del 30/1/2020

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior

Aprovat per unanimitat.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió del municipi de Pollença com a municipi col·laborador de la Mallorca Film Commission (MFC) 

Aprovat per 16 vots a favor (Tots, Junts, UMP, Alternativa, PP, PI) i 1 abstenció (Unides Podem)

Mallorca Film Commission forma part de la Fundació Mallorca Turisme, i és l’entitat del Consell dedicada a la promoció dels rodatges cinematogràfics a l’illa. S’encarrega de promoció de les localitzacions de l’illa per a la captació de rodatges, i col·labora amb el teixit empresarial, professional i artístic de Mallorca, per a impulsar la consolidació d’una economia dels rodatges, així com la promoció i desenvolupament de la indústria audiovisual de la comunitat.

Fan una xarxa de municipis col·laboradors, que puguin ajudar a les empreses interessades a poder gestionar d’una manera àgil i ràpida els permisos municipals i per altre banda ajudar a la MFC quan sorgeixen oportunitats de gravacions al seu municipi. I es duu a ple adherir-se com a municipi col·laborador.

Nosaltres hi hem votat a favor. Aquesta adhesió no té cap cost econòmic i malgrat que aquest òrgan forma part de la Fundació Mallorca Turisme, si es compta amb els professionals de l’illa, creim que no estam en condicions de no donar suport a altres sectors econòmics, com pot ser la indústria cinematogràfica o audiovisual, que apostin les cartes a altres àmbits que no siguin el del monocultiu turístic. 

3.- Ratificació, si procedeix, de la Resolució de Batlia 2019/1063 

Aprovat per unanimitat.

Anomenar lletrats i procurador en el recurs de cassació derivat de la sentència del contenciós administratiu interposat per Cafe Capuchino 1919 SL sobre la interpretació de la normativa sobre domini públic marítim terrestre en relació a l’ocupació de la via pública.

4.- Aprovació, si procedeix, d’autorització a la Direcció General de Trànsit relativa a la gestió de l’impost de vehicles de tracció mecànica

Aprovat per unanimitat

L’Ajuntament té un conveni signat amb l’ATIB per a la recaptació de tributs municipals, i aquesta ha dit que per recaptar l’Impost de Vehicles (IVTM) necessita accedir a les dades de la DGT. I la proposta q es duu a aprovació és autoritzar a la DGT a que faci arribar les dades necessàries a l’ATIB.

5.-Nomenament de representants municipals a la Mancomunitat de Tramuntana

Aprovat per 16 vots a favor (Tots, Junts, UMP, Podem, PP, PI) i 1 abstenció (Alternativa).

Es tracta de nomenar en Tomeu Cifre Ochogavía i na Maria Buades com a representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat de Tramuntana a que ens vàrem adherir el passat ple d’octubre. Nosaltres hi vàrem votar en contra.

No obstant això, un pic aprovada l’adhesió, no té molt oposar-se a nomenar-ne representants, així que ens hem abstès.

6.-Modificació puntual del PGOU en relació a la fàbrica de Can Morató

Aprovat per 16 vots a favor (Tots, Junts, UMP, Podem, PP, PI) i 1 abstenció (Alternativa).

Es tracta d’una modificació puntual del PGOU per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de sant Jordi, operada per la D.A. 16ª de la Llei 12/2017, d’urbanisme de les I.B, amb assignació del règim urbanístic pertinent a la parcel·la en què es situa el bé immoble Catalogat de la Fàbrica de Can Morató, i redacció en consonància del usos propis del sòl rústic que disposa la norma 164 del PGOU.

La nova redacció de la norma 164 del PGOU, règim general d’usos en sòl rústic, concretament a al seu apartat 1r., lletra c), faria que resultin compatibles els usos terciaris i de serveis que descriu el planejament local en edificis protegits existents en sòl rústic, sense perjudici de la necessària declaració d’interés general i informes i/o autoritzacions de Patrimoni Històric, acotant l’àmbit d’aplicació d’aquesta modificació de planejament a l’ús Administratiu definit a la norma 38.1 del Pla General de Pollença, excloent així la resta d’usos de Serveis o terciaris que descriu, i limitada als elements que ostentin declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat (BC) a l’empara de la legislació de Patrimoni Històric, tot restringit a la categoria de sòl rústic específica que s’atribueix al sòl afectat per la modificació, això és: concreta qualificació de sòl rústic comú ex D.A.16ª de la LUIB i categoria d’Àrea de Transició (A.T) conforme l’art.20 de la Llei 6/1999 (DOT) i concordant norma 14 del PTIM. Això suposaria que la modificació només té efectes pel cas de la Fàbrica i per a usos administratius.

Per Alternativa l’aprovació d’aquest punt ens havia de deixar per força un gust agredolç.

Dolç, perquè sabem que hi ha damunt la taula una proposta que serà una realitat que suposarà que la Fàbrica de Can Morató aturi els seu procés de degradació i pugui ser recuperada aquesta part del nostre passat obrer recent. I a més, increïblement, no serà transformat en un hotel, sinó que albergarà les oficines de Colonya, que és una de les poques caixes que queden a l’Estat i a més amb un vessant de banca ètica que se li ha de reconèixer. Per tant, dins les iniciatives privades possibles, segurament és la millor.

Però a la vegada ens queda un gust amarg, perquè avui es constata com en 19 anys que fa que es va reconèixer com a Bé Catalogat ni el Consell Insular ni l’Ajuntament han estat capaços de fer res al respecte. Si hem arribat fins aquí ha estat perquè durant gairebé 20 anys hi ha hagut una deixadesa de funcions per part d’Ajuntament i Consell, disputes partidistes passant-se la pilota uns al altres, tractes de favor i uns miraments exquisits cap als propietaris que no se li tenen a qualsevol altre ciutadà normal, i sobretot un mirar cap a l’altra banda per no fer complir la llei.

Si algú que de manera reiterada i insistent, ha volgut que la Fàbrica pogués ser recuperada, aquest algú ha estat Alternativa i des del 2007 que vàrem entrar a l’Ajuntament hem encadenat les preguntes al ple sobre el tema, mocions, sol·licituds al Departament de Patrimoni i fins i tot la Fàbrica era una de les dues condicions que vàrem posar el 2018 per permetre que s’aprovés el pressupost. Així que si feim un repàs del que ha succeït amb el tema de la fàbrica en aquests darrers 13 anys es veu la incoherència de les paraules que se senten donant a entendre un gran interès que se té en el patrimoni històric.

Al 2007, en entrar, ens trobàrem que després de la declaració de Bé Catalogat el 2001, el 2004 el Consell va fer als propietaris una ordre d’execució, ratificada un any després. No varen realitzar les obres.

El març del 2010 la manca d’actuacions dels propietaris va provocar el tancament del camí públic de Can Joanot al mes de març de 2010 pel perill de despreniments de la fàbrica. El desembre del  2010 presentàrem una moció per demanar al Consell que adoptés mesures necessàries per aturar la degradació de la fàbrica i que iniciés el procediment d’expropiació per interès social.

El febrer del 2011 la Direcció de Patrimoni va ordenar als propietaris de la fàbrica l’execució de l’immediat tancament de la parcel·la, l’apuntalament de tot el mur lateral de l’edifici, protecció del seu coronament per evitar despreniments en la part del Camí Seguinot: reparació mínima de l’esmentat mur, pilars i de la resta de l’habitatge. A més, tota una sèrie d’actuacions mínimes per aturar la degradació de l’edifici: una poda controlada de la vegetació davant la façana principal, protecció de l’edifici contra la penetració de l’aigua de pluja i revisió de l’estructura (per frenar el procés d’oxidació de les armadures) i apuntalament dels forjats de l’edifici. La propietat no va realitzar aquestes actuacions.

El desembre del 2011 davant la falta d’actuació de la propietat, l’Ajuntament va ordenar un informe a l’arquitecte i aparelladora municipal respecte de les mesures preventives a adoptar per salvar la seguretat i restablir la circulació pel camí de Can Seguinot (tancat entre març de 2010 i febrer de 2012). A continuació es va ordenar l’execució subsidiària a costa dels propietaris de les obres realitzades i l’ incompliment de la llei, de les ordres d’execució de l’Ajuntament, la seva responsabilitat al tancament d’un camí públic, tots els informes i feines realitzats per aquest tema els tècnics municipals i la feina realitzada (tancament i reforç) va tenir el mòdic cost pels propietaris de poc més de mil euros.

El maig del 2012, davant la negativa del batle a iniciar cap expedient sancionador als propietaris de la Fàbrica vàrem registrar una instància demanant a la Direcció de Patrimoni la imposició d’una multa coercitiva als propietaris pel seu incompliment del deure de conservar i mantenir un bé catalogat, i el seu incompliment de les resolucions dictades per part de l’Ajuntament.

L’octubre del 2012 es va aprovar, amb l’abstenció del PP, la nostra moció per informar al Departament de Patrimoni dels incompliments dels propietaris de conservar i mantenir la mateixa així com d’incomplir les ordres d’execució ordenades per l’Ajuntament, i demanant  l’obertura del corresponent expedient sancionador.

L’estiu del 2018 es varen dictar noves ordres d’execució per part de l’Ajuntament a causa d’una petició nostra per negociar els pressuposts, relatiu a tancament, reforç de columnes, esbaldrec al torrent, tapar un pou…) i a dia d’avui encara n’hi ha sense dur-se a terme.

La història acaba, amb un final inesperat: malgrat la incompetència o mala fe de diferents partits i administracions i el seu menyspreu pel patrimoni, veurem la fàbrica rehabilitada i serà gràcies a Colonya.

7.-Aprovació inicial del catàleg de Patrimoni

Aprovat per 10 a favor (Tots, UMP, PP, PI), 6 en contra (Junts i Alternativa) i 1 abstenció (Unides Podem).

El nom és una modificació de l’acord plenari de novembre 2017, que modificava l’acord plenari de febrer 2015, que modificava l’acord d’octubre 2014 d’aprovació provisional del Catàleg de Patrimoni, però en la pràctica és una aprovació inicial.

Això, traduït vol dir que en els minuts que duri la discussió i votació del tema, haurem retrocedit 5 anys i el Catàleg exclourà 5 edificis singulars de primera línia (Can Qués, Can Morató, Ca l’Adroguer, Can Mena i Can Tugores).

Aquests dies hem vist al batle anar a recollir el reconeixement de «los pueblos más bonitos de España» i omplir-se la boca de valors patrimonials i, a la vegada, amb una total incoherència es duu a aprovació un catàleg que l’única diferència amb allò duit a ple fa un any és que aquest desprotegeix edificis singulars.

I és que aquesta decisió tècnicament no té justificació, és única i exclusivament política, com el batle va reconèixer a la Comissió Informativa.

I de UMP què podem dir? Un partit que es presenta dient que ho fa per defensar els interessos del Moll… i si repassam la seva acció de govern al moll, de moment: donar suport públic perquè la badia es converteixi en pista d’hidroavions, pujar els preus de l’escoleta de la gola, desprotegir part dels edificis que li donen encant… BravoNevado!

Nosaltres consideram que la protecció patrimonial ha de ser una prioritat, tal com ho marca la llei de Patrimoni 12/1998 i en el cas d’aquests edificis singulars de primera línia del Moll, tal com ho acordà el ple de l’Ajuntament a l’octubre del 2011 quan es va comprometre a utilitzar tots els recursos legals possibles per evitar la pèrdua dels immobles del passeig Voramar-Colom-Hernan Cortés. Per tant no es pot deixar de protegir per diners (en un Ajuntament amb gairebé 30 milions d’euros de superàvit), i menys si l’informe utilitzat per justificar-ho és tan tendenciós i polític com el realitzat per l’anterior arquitecte municipal Rafel Balaguer, un informe impropi d’un tècnic.

I tot i que el que s’aprovarà inicialment conté moltes al·legacions fetes en el passat per Alternativa i acceptades, no podem donar suport a aprovar un catàleg de patrimoni mutilat sense justificació i que només respon a foscos interessos.

8.-Moció de Junts Avançam per l’estudi i planificació de les instal·lacions esportives municipals i l’inici i tramitació per a la construcció d’una sala esportiva al Moll

Aprovat per 5 vots a favor (Junts), i 11 abstencions (Tots, UMP, PP, PI, Alternativa, Podem).

Per part nostra, havíem defensat que abans de construir res nou s’havia d’intentar millorar la gestió i intentar l’ampliació del pavelló del Clara Hammerl, però aquesta opció va quedar descartada per inviable a principi de mandat passat.

Podem estar d’acord en que al Moll hi falti un lloc cobert que pugui ser usat pels clubs, pilates, manteniment gent gran, estades esportives…, però hem d’insistir en que no és convenient augmentar instal·lacions sense preveure primer el manteniment de les mateixes i la seva gestió i reestructurar l’àrea d’esports. Sempre que es parla d’esports és per tema d’instal·lacions, fer-se fotos amb guanyadors… però no ens plantejam de manera ambiciosa quina relació ha de tenir amb serveis socials, per exemple.

Els acords de la moció són bàsicament:

a) crear una mesa assessora (amb tècnics, partits, usuaris, clubs, amipas…) per dissenyar i planificar un pla d’infraestructures esportives municipals.

b) que s’inclogui entre les alternatives l’opció de fer la sala multiesportiva al solar del camp de futbol

Per part nostra, no estam en contra dels acords en si mateixos que es duen a aprovació, però més necessari que una mesa assessora per decidir on fer el pavelló, en faria falta una per veure com es mantenen i gestionen les instal·lacions esportives que tenim. Si segueixen augmentant les instal·lacions i no s’adapta el personal, només se solucionarà amb privatització. Per això hem optat per l’abstenció.

També volem fer una crida a que no volem que això se converteixi en una segona part de la polèmica del PAC i demanam racionalitat, transparència, tenir clars els criteris tècnics i evitar postures rígides.

Decret de convocatòria del Ple

Foto de capçalera: Façana de Can Morató © Colonya Caixa Pollença

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s