Resum del Ple del 28/11/2019

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

S’aprova per assentiment.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 7- 2019

Aprovat per 14 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI, Junts) i 2 abstencions (A-Podem)

Són factures amb objecció per valor de 2.502€. Hi ha algunes factures de l’any passat (d’afinar pianos), i unes altres ja d’aquest mandat que tenen objecció per no fer una contractació (reparacions mecàniques, subministres…).

Ens hem abstès, perquè els serveis es presten i s’han de pagar. Hem recordat però que pel que fa als carburants segons l’interventor era molt fàcil fer un contracte i ja ho vàrem estar assenyalant el passat mandat, amem si ara amb aquesta regidoria de contractació la cosa surt…

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius

S’aprova per unanimitat.

Al ple de setembre l’aprovació inicial hi va anar per via d’urgència i ara es resolen les al·legacions presentades i s’aprova definitivament.

L’ordenança no es modifica excessivament quant a preus, queda pràcticament igual però s’afegeix una taxa per consultes d’expedients a l’arxiu d’urbanisme que precisin d’una recerca de documentació històrica i “a canvi” s’elimina la taxa per certificat de residència. També s’estipulen els preus de les còpies digitals de l’Arxiu Històric. S’hi estableixen bonificacions per la consulta de l’Arxiu Històric que és el que més pot ser usat per estudiants, investigadors… Després de les al·legacions de Podem, se li ha acceptat eliminar la bonificació del 25% a les rendes inferiors a 3 pics el SMI (que són 2700€) i fer-ne una de 75% per rendes inferiors a 1,5 SMI, a més de deixar la del 95% a les rendes igual o inferior al SMI, que ens ha semblat coherent.

Hi hem votat a favor.

4.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de l’escola municipal d’educació infantil La Gola

S’aprova per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI) i 6 en contra (Junts, Alternativa, Podem).

El principal canvi, respecte l’aprovació inicial és que, quant a les tarifes, han baixat un poc el preu: pels serveis educatius de 9h a 13h de 180€ a 165€, i el menjador que eren 6,5€ i 1,5€ el servei de recollida de 15h a 16h passa a ser 4,5€ el menjador i 2€ el servei de recollida de 13 a 16h.

Respecte als preus vigents fins ara però, suposa una pujada perquè els serveis educatius eren 130€ i 150€ (depenent de l’edat), i el servei d’acollida de 7,30 a 9h passa d’1€ a 1,5€. Això es fa a més, amb el curs ja començat, informades les famílies en el moment de matrícula d’un preu que ja no serà.

Quant a les bonificacions, l’apartat ha estat millorat per les al·legacions de Podem, però n’hi ha una que s’ha acceptat amb què no hi podem estar d’acord: a la proposta inicial hi havia una bonificació del 50% per famílies amb rendes de 3 pics el SMI i ara ha passat a 2,5 pics, encara que se n’afegeix una de 1,5 pics al 75% a proposta d’una al·legació seva. Per una família de dos adults i 1 nin, que ingressin en total 2.700€ al mes, (si descomptam IRPF, lloguer, llum, menjar i 200 i pico euros d’escoleta), creim que la bonificació continua sent necessària.

Apart dels detalls, si veim el tema en perspectiva general, la qüestió és que han pujat els preus respecte la situació d’ara, i la única justificació que queda és que és per no fer competència “deslleial” a les empreses privades, ja que el servei tanmateix segueix sent deficitari: aleshores, què té més que ho sigui un poc més o menys? Al final han decidit carregar-ho damunt les famílies enlloc de fer-ho damunt l’Ajuntament.

Nosaltres aspiram a una educació de 0-3 universal, de qualitat i gratuïtat. Les escoletes municipals han d’anar apuntat cap aquí, i no tot el contrari, cap a la equiparació amb les empreses privades que oferten serveis semblants. De cap de les maneres podem votar a favor d’una pujada d’aquestes taxes.

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de aprovació de nova ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de la xarxa domiciliària

S’aprova per 15 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI, Podem), 1 abstenció (Alternativa)

Es tracta de l’aprovació de les noves tarifes d’aigua, que no s’actualitzaven des del  2008 i, evidentment, el costos han anat en augment.

Les novetats mes destacades són:

-Les tarifes, no progressives, dels comptadors d’obra: passen de ser 0,84€/mɜ a

2,50€/mɜ; ja que hi ha molts abonats que duen més de 10 anys amb comptador d’obra.

-Les tarifes per plaça hotelera, que a augmenten les quotes bimestrals.

-S’estableix una nova quota de servei per a famílies nombroses de 8€ bimensuals; 2 euros menys que la quota ordinària.

-S’estableixen unes bonificacions per baix consum. L’article 6 de

l’ordenança diu que “en aquest cas s’aplicarà una bonificació del 10% sobre l’import de la quota de consum domèstic i sobre les tarifes proporcionals exemptes de progressivitat, sempre que el consum no superi els 10m3 mensuals.”

Aquesta ordenança té coses positives, però també té mancances:

-Hi ha una bonificació per baix consum, que és positiva, però podria ser com una bonificació pels propietaris dels habitatges buits… Tal vegada es podria solucionar que les que tenguin consum prop de zero no tenguin descompte, o que la bonificació es faci al final de l’exercici (suma de tot el consum) o no tenir bonificació si no hi ha ningú empadronat o creuar el nombre d’empadronats amb el consum total per bonificar segons el consum per persona.

-Les tarifes per piscina només s’apliquen a hotels i vivendes plurifamiliars que ho sol·licitin. I si no ho demanen? I per què no hi ha tarifa de vivenda unifamiliar amb piscina? Hem de tenir en compte que la pèrdua d’aigua en les piscines a causa de l’evaporació suposen gairebé el 5% de tot el consum d’aigua en zones urbanes, segons un estudi d’investigadors de la UIB i de la universitat de Salzburg, publicat a la revista científica Water.

-Les vivendes vacacionals tenen les mateixes tarifes que un habitatge normal, i això no és lògic perquè allà no s’hi viu, sinó que s’hi fa negoci.

Ens hem abstès, a l’espera de fer al·legacions.

6.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades

No se vota.

Hi ha 1.310.507,16€ amb objeccions. A veure si la feina d’aquesta regidoria de contractació es comença a veure, perquè hi ha el de sempre: dinamització juvenil, tècnics, teleassistència, educador de carrer, vigilància pavelló, rentings fotocopiadores, museu, desobturació canonades, telefonia, subministraments elèctric i de combustibles, estades, recollida animals, grua, socorrisme…

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de la desafectació d’un tram del camí núm. 77 Camí Vell de Bóquer del catàleg de camins del t.m., per a possibilitar la seva permuta amb el tram de camí alternatiu proposat per la propietat, i que discorre per la mateixes finques de Bóquer, mantenint la vigència de la desafectació practicada respecte del camí núm.: 73 Camí de Cala Bóquer i modificant els termes del Conveni subscrit en data 27.11.2013 perquè pugui desplegar efectes

S’aprova per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI), 5 abstencions (Junts, Podem), 1 en contra (Alternativa).

El 2012 se va aprovar la desafectació d’un tram del camí n.73 Camí de Cala Boquer (al mapa, entre E i D) a efectes de formalitzar la permuta amb un tram alternatiu que discorria també per dins la propietat (amb la finalitat de que el camí no passés per la clasta de les cases) i que quedaria afectat simultàniament. Es va firmar un conveni amb la propietat.

El conveni però no va entrar en vigor perquè per allà on s’havia fet la proposta alternativa quedava afectat pel jaciment del Pedret de Boquer i com que s’estava delimitant l’àmbit del jaciment el Consell no va autoritzar les obres per fer el camí alternatiu.

El març passat el Ple va resoldre l’expedient d’investigació de camins pendents d’incloure o excloure del catàleg i en ell hi consta inclòs el camí n.77 Camí Vell de Boquer (al mapa, entre A i C i D).

Arran de l’aprovació del catàleg de camins l’any passat, la propietat proposa mantenir la desafectació del tram del camí 73 (entre E i D) i també, això és lo nou, desafectar un tram del camí 77 (entre B i C) i permutar-ho perquè s’afecti el tram entre B i D, perquè quedi el camí més allunyat de les cases. Així, es mantindria el conveni firmat perquè entri en vigor però es canviaria el tram alternatiu d’abans amb el nou proposat, i s’afegiria una nova clàusula, relativa a l’ús del camí, i que suposa que s’ha d’usar pel seu fi i que no es pot fer foc, acampar, dur cans, ni usos incompatibles ni activitats molestes amb mitjans mecànics que suposin danys, erosió…

Aquest canvi es fa per afavorir la propietat, fent una desviació perquè el camí no s’acosti a les cases, però la permuta només suposa un benefici a la propietat sense que aquesta ofereixi res a canvi, així que hi hem votat en contra. 

8.- Aprovació, si procedeix, de sol·licitud a l’administració autonòmica ambiental competent, Conselleria de Medi Ambient de la CAIB, de la modificació del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat per Decret 19/2007, de 16 de març

S’aprova per 11 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI, Alternativa) i 5 abstencions (Junts, Podem).

Un episodi més en la història interminable. El que es duu a aprovació és sol·licitar formalment a la Conselleria de Medi Ambient que modifiqui el PORN de la Serra de Tramuntana per tal que es puguin autoritzar certs usos encara que sigui amb limitacions (com l’accés de persones per anar a la mar o a BICs) en zones d’exclusió. D’aquesta manera es podria complir la darrera sentència del Suprem (que obliga a l’Ajuntament a adaptar el PGOU al PORN) sense haver de renunciar a la servitud de pas.

Alguns antecedents:

Una sentència del Suprem del 2001 va confirmar que el camí era privat però d’ús públic i mantenia la servitud de pas establerta al PGOU. Aquesta servitud de pas, però, va ser suspesa el 2015 pel TSJB basant-se en què, com q el PORN prohibeix el senderisme en les zones d’exclusió (com Cala Castell) no tenia sentit una servitud si, de facto, no es pot arribar a la mar. Contra això l’Ajuntament va posar un recurs i el Suprem el 2017 va sentenciar que sí que se podia limitar l’accés públic fins a Cala Castell per motius ambientals i ordenava a l’Ajuntament a que adaptés el PGOU al PORN. Davant això la propietat de Ternelles entenia que l’obligació per l’Ajuntament era adaptar eliminant la servitud de pas però l’Ajuntament pretenia fer l’adaptació sense suprimir la servitud aprofitant una modificació de la Llei d’Avaluació Ambiental que permet a l’Administració autonòmica autoritzar el pas d’excursionistes en zones d’exclusió.

I per això se proposa l’acord que va a Ple.

Nosaltres entenem que l’Ajuntament ha de complir la sentència, i recuperar la servitud de pas és necessari, sense que això impliqui no tenir en compte la via de l’expropiació.

No hi ha dret que duguem 30 anys de litigi perquè la família March s’hagi apropiat del que és de tots. El caciquisme de sempre, però ara camuflat d’ecologisme.

Hi hem votat a favor.

9.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del PGOU local per a una nova ordenació de l’accés a la carretera Ma.2200 Palma-Port de Pollença en el tram final del sòl urbà des de Via Argentina de Pollença

S’aprova per unanimitat (la nostra regidora per motius de conciliació ha hagut d’absentar-se en la votació d’aquest punt).

Es tracta de fer una modificació puntual del PGOU per a una nova ordenació de l’accés a la carretera MA2200 en el tram final des del sòl urba des de Via Argentina. El tema és que hi ha una discrepància entre el que hi ha al planejament i la realitat referent a la sortida cap a la rotonda del gall des de Via Argentina (la rotonda no se va fer on ho preveia el planejament i el vial per on sortim, teoricament no hauria d’anar exactament per allà.

El propietari dels dos bocins triangulars que hi ha a banda i banda de vial, han fet una proposta de modificació per solucionar el problema i poder edificar: proposen deixar el vial on està i traslladar l’edificabilitat del triangle sud a la part nord (en realitat no augmenta: planta baixa i 2 pisos), i que el triangle sud sigui aparcament privat sense edificis. A l’Ajuntament li sembla bé la proposta i la duu a ple, perquè segons l’informe tècnic se solucionaria l’incongruència entre realitat i planejament, elimina la possibilitat de que facin un edifici de dues plantes a la punta triangle sud que quedaria d’un gran impacte allà enmig i no s’ha de fer un vial nou (amb expropiació, etc). Ens hauríem abstès.

10.- Moció presentada pels grups municipals El Pi-Proposta per les Illes, Partit Popular, Tots per Pollença i Unió Mollera Pollencina, per a la fixació d’uns criteris objectius del repartiment de l’impost de turisme sostenible.

Aprovat amb 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI) i 6 en contra (Junts, Alternativa, Podem)

Bàsicament es queixen que els projectes municipals que s’han presentat per entrar al repartiment dels fons de l’impost de turisme sostenible (el projecte de la vinyeta del Pont Romà en el cas de Pollença) han estat exclosos, que els criteris per adjudicar les subvencions no són transparents, que no hi ha hagut consens en la Comissió adjudicadora, que es perverteix la finalitat de l’impost al destinar-se a pagar obres que haurien de ser pagades pel Govern Central com el metro de Palma o el Conservatori de Maó. Demanen que se faci una nova proposta de repartiment que tengui en compte els projectes municipals, que s’estableixin uns criteris objectius i es fixi un percentatge mínim pels projectes municipals i per cada municipi en funció del que recapten, que els paguin els costos de redactar el projecte que no ens han admès i que se canvii la normativa perquè faci falta una majoria qualificada per adjudicar.

Sincerament, que el PP (que juntament amb el PI és un dels impulsors de la moció) presenti aquesta moció me pareix una broma de mal gust, més quan part de la seva campanya electoral era «si guanyam llevarem l’ecotaxa». Però a més, des del moment que l’impost no és una ecotaxa, sinó que se va admetre una mescla de finalitats per a destinar la recaptació, per a nosaltres ja perd bastant el sentit.

Hi hem votat en contra.

11.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a l’ampliació del contracte d’intervenció socioeducativa en el medi obert, a fi de garantir i blindar els drets i el benestar social dels col·lectius més vulnerables i de la població en general del municipi de Pollença

Aprovada amb 6 vots a favor (Junts, Alternativa, Podem) i 10 abstencions (Tots, UMP, PP, PI).

Aquesta és una moció que demana que dins el primer quadrimestre de 2020 se prestin els serveis i se posi una partida a tal efecte als pressupostos per desenvolupar el projecte que ells anomenaren “Pollença social” i que varen començar a fer feina en uns plecs, però que no estaven acabats. És per contractar les educadores de carrer (que tenen el contracte caducat) i ampliar els programes (joves en risc, suport social, atenció psicològica a dones…).

L’hem esmenada conjuntament amb Podem perquè es prioritzi explorar la possibilitat de treure places abans que externalitzar un servei, i hi hem votat a favor.

12.- Moció presentada per Junts Avançam, Alternativa i Podem en motiu del 25N

Al final la moció ha acabat en un text consensuat i aprovat com a declaració institucional. Els acords eren els següents.

Seguir posant en valor des d’aquest ajuntament les mesures contingudes en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere en el marc de les seves competències, així com el seu seguiment, amb l’objectiu de combatre la violència contra les dones;

– Manifestar la nostra repulsa a totes les formes de violència cap a les dones, el nostre compromís amb les víctimes i declarar a aquest municipi “Tolerància zero amb els maltractadors”;

– Expressar el rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni la negació de l’existència de la violència de gènere o rebutgi la validesa de les polítiques públiques enfocades a la seva total erradicació;

– Donar suport a les organitzacions i grups de dones i els defensors dels drets de la dona que han actuat com a catalitzadors i líders dels avenços legislatius i polítics en l’última dècada pel que fa a l’evolució i la pràctica dels drets de les dones;

– En el marc del reforç de les iniciatives per combatre aquesta xacra, des d’aquest ajuntament ens comprometem a impulsar l’aplicació de la llei 11/2016 de 28 de juliol d’igualtat de dones i homes, així com les estratègies i plans a nivell autonòmics, insulars i locals vigents, en coordinació amb tots els poders públics.

– El compromís ferm per part d’aquest Ajuntament de contractar tècnics especialitzats en atenció psicològica i emocional a víctimes de violència de gènere, així com als seus fills i als perpetradors. També a l’organització i desenvolupament de programes de conscienciació i prevenció per a la població i amb un treball especialitzat per franges d’edat, incloent els més petits també.

– Instar el Govern dels Illes Balears a impulsar el pla autonòmic de lluita contra l’Explotació sexual de dones i nines, entenent aquestes com una manifestació més de la desigualtat i la violència masclista.

13.- Precs i preguntes

No hi ha hagut temps


Miquel A. Sureda no assisteix a la sessió.

Decret de convocatòria de la sessió

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s