Resum del ple del 26/09/2019


La nostra regidora Marina Llobera no ha pogut assistir a gran part de la sessió per motius de conciliació familiar. Tampoc assisteix José Luis Pons de Tots per Pollença.

1-Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors.

S’aprova per unanimitat.

2- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals.

S’aprova per unanimitat.

Es tracta de destinar doblers que estaven prevists per fer inversions financerament sostenibles, i que no hi haurà temps per executar, per a fer la reforma dels vestuaris del poliesportiu de Pollença (tot l’espai de davall la grada): concretament 406.000€. El projecte de reforma ja estava fet el 2015 i l’anterior equip de govern no el va tirar endavant. Ara al ple es duu la modificació de crèdit, el projecte l’aprovaran per Junta de Govern i han demanat una subvenció al Consell que pot ser de fins a 100.000€.

El nostre vot en hauria estat una abstenció perquè, tot i que estam d’acord amb la necessitat de la reforma (aquest lloc està en un condicions molt precàries i poc salubre, i que té molts usuaris, sobretot nins en l’estiu, a més de suposar un desaprofitament d’espai molt gran) hi ha unes quantes coses que no s’han fet bé ni tenim gens clares:  en primer lloc, i això atany al govern anterior, no mos acabam d’explicar com se deixa sense executar durant 4 anys un projecte ja fet i llest per licitar, poc polèmic, i amb les dificultats per executar pressupostos aprovats tard. En segon lloc, no oblidem que ara optar per aquesta inversió implica deixar de fer-ho per altres que estaven pressupostades, algunes de les quals a noltros ens semblaven més prioritàries. com la rehabilitació de la casa del Carrer Roser Vell, de la residència vella, del bar Katy i la vinyeta del pont romà. Esperem que l’equip de govern decideixi tirar-les endavant (si no enguany, l’any que ve) i no ho pensi deixar córrer.

3- Aprovació inicial, si procedeix, de l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 21/2019, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

S’aprova per unanimitat.

És una modificació de crèdit per afegir uns 55.000€ a la partida de les obres de Cala Sant Vicenç per gestió de residus, ja que el pressupost preveia uns 46.000€ per residus sòlids (enderrocs) i al final el cost ha estat un poc més del doble.

Nosaltres no ens hi oposaríem, perquè tanmateix s’ha de pagar, però ens hauríem abstés perquè no tenim clar ni s’han donat explicacions suficients de com s’ha pressupostat tan malament un cost. És que no es va calcular correctament el cost dels residus, o és que n’hi hagut més dels previstos? Qui se’n responsabilitza d’aquests errors a nivell tècnic? Falten explicacions i exigència de responsabilitats, perquè si no pareix com si això fos una fatalitat de la naturalesa i no ho és.

4- Aprovació, si procedeix, de la fixació de tarifes urbanes del servei de taxi, d’àmbit d’aplicació dins el municipi de Pollença

S’aprova per unanimitat.

No estava feta aquesta fixació de preus, i a l’Ajuntament li toca fer una proposta a la Comissió de preus de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat perquè ells ho aprovin. Havia de dur-se a aprovació al ple de juliol, però hi va haver una confusió amb els taxistes sobre com presentar les al·legacions i es va retirar de l’ordre del dia per donar-los temps a presentar-ho. Les tarifes que es proposen no arriben a allò que demanaven els taxistes i s’han fet fent una mitjana amb els preus d’altres pobles assimilables, com Alcúdia o Calvià. Ens hauríem abstés.

5- Resolució reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions.

Aprovat per 9 vots a favor (Tots, PP, PI i UMP), i 6 en contra (Podem i Junts)

Primerament dir que hauríem votat en contra de la urgència, ja que un equip de govern que presumeix de bona gestió i que només fa plens cada dos mesos, el mínim que han de fer és dur els temes en la forma i temps que pertoca.

Al ple de juliol vàrem votar en contra de l’aprovació inicial ja que a la mateixa Comissió Informativa, en que Junts Avançam va exposar algunes incongruències (com que quan més gros sigui local menys es pagui) que havia fet que ells no haguessin duit la proposta tècnica que ja estava feta a Ple, el govern municipal va reconèixer que no s’havia revisat cap aspecte i que era prioritari tenir una ordenança, i si un cas ja després es modificaria. Tot ja indicava, com prevèiem i ha passat efectivament que les al·legacions que s’han presentat s’han desestimat.

I és que a l’aprovació inicial, tant Junts Avançam com Podem, varen fer aportacions interessants amb algunes de les quals estam d’acord (com que es diferenciï el tipus de negoci, la ubicació o els metres quadrats) després les han fet per escrit i no els hi han fet ni cas. Nosaltres hauríem mantingut el vot en contra.

6-Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius.

Aprovat per 9 vots a favor (Tots, PP, PI i UMP) i 6 abstencions (Junts i Podem)

Un tema que també ha anat per urgència, que també hauríem rebutjat, ja que com hem dit al punt anterior és una vergonya que fent plens cada dos mesos, encara s’atreveixin a dur punts d’urgència i el que és pitjor, punts que ni tan sols s’han explicat ni comentat a l’oposició. S’envia una proposta per correu electrònic i llestos. Amb un poc de dignitat l’haurien llevat de l’ordre del dia.

Nosaltres ens hauríem abstés i ja estudiarem la modificació per si cal fer-hi al·legacions, tot i que per formes hi podríem votar en contra.

Amb tanta modificació d’ordenances, esperam veure a quin ple tocarà la modificació de l’ordenança fiscal d’ocupació de la via pública en que se proposi pujar els preus per equilibri pressupostari? Hi hem de posar messions a que aquesta ordenança no la veurem pel Ple?

7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així com de les principals anomalies en matèria d’ingressos.

No es vota.

Uns 900.000 euros de despeses amb informe en contra d’Intervenció. Veurem si aquest equip de govern que tant va presumir de gestió millora aquest tema.

Tot i no ser al ple, ens hauria agradat haver sentit de part del regidor de contractació, un compromís amb una sèrie de prioritats per almenys aquest final d’any i principis de l’any 2020, ja que estam parlant d’uns 900.000 euros de factures irregulars, casi 200 pàgines, i amb serveis ta importants com el subministrament elèctric, del qual ens agradaria saber com està la seva licitació, alhora que recordam la nostra moció aprovada que estableix que la contractació d’energia 100% renovable.

Altres serveis que es presten amb objecció: coordinació, socorrisme, les estades, educador de carrer, dinamització juvenil, centres oberts, impulsions, coordinació i assessorament del museu, servei d’infermeria de la residència, els tècnics de sempre, manteniments varis com jardineria, o el subministrament de combustible, etc.

Sobre factures concretes ens hauria agradat demanar que ens explicassin unes factures de substitució i reparació de jocs infantils parc Cecili Metel. Sobre aquest tema ja vàrem denunciar al seu moment el mal estat i nul manteniment del parc, que fins i tot va provocar algun incident. Imaginam que no ens faltava part de raó. Per llavors i per desgràcia el regidor responsable, el senyor Nevado, va negar-ho en rotunditat gaudint d’una “campanya” mediàtica, que ara començam a veure com es retorna, a l’igual que la campanya electoral d’alguns partits, apareixent les primeres factures, com bé ha indicat el company de Podem.

8- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2019.

No se vota.

9.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió al Pacte dels Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia.

Adherir-se al Pacte de Batles i Batlesses implica el compromís per reduir les emissions de CO2 en el territori dels nostres municipis en al manco un 40% fins a 2030, a través de la millora de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovable, així com augmentar la resistència mitjançant l’adaptació a l’impacte del canvi climàtic. Per això s’han de fer les següents passes: primer, s’ha de preparar un inventari de referència de les emissions (quantitat de gasos d’efecte hivernacle emesa a causa del consum d’energia, fonts principals d’emissions i potencial de reducció) i una avaluació de vulnerabilitat i riscos del canvi climàtic (inundacions, temperatures extremes i ones de calor, sequeres, tempestes, increment incendis, pujada nivell mar, erosió costa…); després, s’ha d’elaborar un Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES), que integri els aspectes relacionats amb la mitigació i l’adaptació, en el termini de 2 anys a partir de l’acord d’adhesió al Pacte; finalment, cada 2 anys s’ha de fer un informe de situació en que es mostren els resultats de l’aplicació del PACES.

La regidora de Medi Ambient va dir que demanarien la subvenció la subvenció del Consell tant per redactar el PACES com per tenir un Sistema de Gestió Energètica.

Per part d’Alternativa, i donada la situació d’emergència climàtica, hi hauríem votat a favor; donam tot el suport a la proposta (una proposta que hem duit en el programa electoral) i poden comptar amb la nostra col·laboració pel que fa a la part participativa de redacció del pla.

El canvi climàtic i els seus efectes és un tema molt seriós i, de fet, és EL tema perquè ens hi jugam la continuïtat de la vida humana o, com a mínim, la vida humana tal com l’hem coneguda fins ara.

10.- Aprovació, si procedeix, de la comunicació de la voluntat municipal de posar a disposició de la Conselleria de Salut terrenys per a la construcció d’un nou centre de salut a Pollença.

La proposta té tres punts: comunicar la voluntat de l’Ajuntament de posar a disposició de la Conselleria del solar de can Bach; donar trasllat al Servei de Salut perquè ho declarin com a inversió d’interès autonòmic (i així no hi hagi problemes a nivell de planejament urbanístic pel fet de ser rústic); defensar legalment aquesta opció així com oferir col·laboració per tal que en la redacció definitiva del projecte d’obres es tengui en compte el nou emplaçament.

La proposta es retira de l’ordre del dia a falta d’un informe que els partits de l’oposició hem demanat a la secretària sobre si els regidors de Tots per Pollença i del PP no estan afectats pel deure d’abstenció, atès que tenen interposat un recurs contenciós administratiu pel mateix tema.

11.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

S’aprova per unanimitat

Quedaven alguns membres d’alguns òrgans encara per determinar, i s’ha de fer algun canvi, com canviar la presidència del Consell Escolar Municipal de na Xumet per en Marquet, i designar alguns suplents.

12.- Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a l’augment de la transparència i la participació ciutadana.

Rebutjada per 9 vots en contra (Tots, PP, PI i UMP) i 7 a favor (Alternativa, Podem i Junts).

La moció proposa incloure al Portal de Transparència una sèrie d’informació dels càrrecs electes: les declaracions de béns patrimonials, les declaracions d’incompatibilitats i activitats, un currículum o biografia, horari laboral i agenda dels que tenguin dedicacions exclusives o parcials, les retribucions i nòmina d’aquests, i els programes electorals dels partits.

La majoria d’aquestes demandes ja les hem fetes en el passat, així que hi estam d’acord i òbviament hi votarem a favor. La transparència sempre ha estat un principi polític bàsic per Alternativa i hem batallat molts anys per intentar posar un poc de llum a l’Ajuntament que, crec que és un fet objectiu que és menys opac i amb manco possibilitats de mangarrufes que fa 10 anys. També hem intentat ser conseqüents amb aquest principi i feim públics els estats de comptes, despeses electorals…

Per desgràcia, la dreta s’ha dedicat a dir que està a favor de la transparència, però a posar excuses barates com que primer s’ha de renovar la web o que hi ha coses males d’assolir o que no hi ha temps per dur-ho a terme, però sense proposar res per millorar la moció ni voler fer cap esmena.

Per falta de temps, han quedat pendents de discutir els següents punts, a banda de tots els precs i preguntes registrades:

13- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per la Declaració de l’emergència climàtica.

14- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per iniciar el procediment de creació d’una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença.


Imatge de capçalera ©Gerd Altmann

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s