Resum del Ple del 24 juliol 2019

Us fem un resum del Ple ordinari celebrat el passat 24 de juliol de 2019

Decret de convocatòria

Absències: Miquel A. Sureda de Junts Avançam.

1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors

Aprovat per unanimitat.

2. Aprovació, si procedeix, de l’expedient REC 5-2019

Són un total de 25.056,81€ de factures extrajudicials.

Encara que totes elles corresponen a la gestió del govern anterior, hem demanat per algunes factures que ens semblen que tenen un import prou alt, tot i que no se’ns han explicat.

També hem demanat al nou batle que, imaginam que aquests anys d’oposició l’han fet molt sensible a la transparència, quina empresa fa el nou servei d’oferir el ple per streaming i amb quin tipus de contractació. No ha volgut dir el nom de l’empresa i ha dit que és una prestació de servei puntual (cada ple és puntual?) i contractat com toca. Ho demanarem a Intervenció.

Aprovat per 7 vots a favor (Junts, Pi i UMP) i 9 abstencions (Podem, Alternativa, Tots).

3. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa de cementeri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris

Al ple de finals de març es va dur l’aprovació inicial, a la que hi vàrem votar en contra i en el període d’exposició pública hi vàrem presentar al·legacions. Les nostres al·legacions anaven en la direcció que, atès que aquesta modificació suposava una pujada, s’establissin alguns criteris de progressivitat o bonificacions per rendes baixes…

Les nostres al·legacions no s’admeten a tràmit perquè teòricament, la nostra esmena afectaria de manera substancial a l’ordenança i s’hauria de fer la tramitació de bell nou. Però és evident que si el govern municipal ho volgués fer, i enlloc de simplement pujar les taxes, volgués fer-les més justes socialment, ho podria fer. Però clar, és aquest el problema, que no té cap interès aquest govern de dretes de mirar pel bé dels que menys tenen, no és aquesta la seva prioritat.

El regidor d’hisenda, David Alonso, al ple de març quan es va dur l’aprovació inicial que és exactament la mateixa versió que duu ara no li va semblar bé i es va abstenir amb les següents paraules: «es que no es el momento de subir impuestos sino de bajarlos». Això es el que va dir pel micro, m’imagin que dins el seu cap la frase devia continuar així: «a un mes y medio de las elecciones no es el momento de subir impuestos, ya os los subiremos después cuando hayamos ganado». Què típic de la dreta: la política de la mentida. Dic una cosa i en faig una altra. Si li sumam la pujada de sous que vos heu fet d’un 40%, la única conclusió possible és que aquest nou govern fa política antisocial. Nosaltres hi hem votat en contra, però allò més trist tal vegada és que la proposta rebi el suport de Junts Avançam.

Aprovat per 13 vots a favor (Tots, UMP, PP i Junts), 2 en contra (Podem, Alternativa) i 1 abstenció (Pi).

4. Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades

Tot i que sigui una dació de comptes i no es voti, podem remarcar que hi ha totes les tasques que ja estaven sense contracte fins ara, i que ara mateix no podem dir que són responsabilitat del nou govern (bé algunes sí, perquè n’hi ha que ja estaven així quan en Tomeu Cifre era batle anteriorment). Els hi hem demanat  que es posin les piles per veure si millora la situació, i aprofitant per recordar que no es tracta només de fer via, com han fet en la contractació del treballador d’EMSER en una clara vulneració dels procediments legals establerts, i que sempre diuen defensar, sinó de fer-ho bé.

Sobre factures concretes hem remarcat una contractació de concerts de Sons de Nit sense que s’hagi seguit cap tipus de procediment. Definitivament l’anterior govern hauria de fer un poc d’autocrítica en el tema de contractar concerts…

També destacar les hores d’alguns falsos autònoms, que fa que alguns d’aquests tècnics acabin facturant moltíssim a l’Ajuntament per no regularitzar aquestes places.

5. Ratificació Resolució de batlia núm 2019/532

Hem votat a favor de nomenar lletrat i procurador per defensar l’Ajuntament davant el contenciós que uns propietaris han posat per la inclusió del Camí Vell de Pedruixella al Catàleg de Camins.

L’aprovació dels expedients dels camins es va fer el març del 2019, però faltaven dos camins: el camí vell de Lluc i el de Síller. Es va dir que s’incorporarien abans de finalitzar la legislatura però no es va fer i hem demanat com es troba el tema. El batle ha dit que el consell hi està fent feina ja que no es va incloure en aquell moment ja que volia refondre alguns trams.

Aprovat per unanimitat.

6. Determinació de les festes locals pel 2020

Sant Antoni i Sant Sebastià (ja que la Patrona cau en diumenge). Nosaltres ens hem abstès, ja que la nostra proposta pel segon festiu era el 14 d’abril. Hem recordat que no és necessari que les festes vagin vinculades sempre al calendari cristià, i més avui en dia i en unes societats cada vegada més multiculturals…

Aprovat per 10 vots a favor (Tots, UMP, PP, Pi i Podem) i 6 abstencions (Alternativa, Junts).

7. Aixecament de l’objecció formulada per la Intervenció per efectuar el pagament del justi-preu corresponent a la finca denominada Ca Na Ferrana per un import de 762.816,19€ i aprovació de l’autorització, disposició de la despesa i reconeixement de l’obligació a càrrec als pressupost de la Corporació dels exercicis 2020 i 2021.

El Jurat d’Expropiació Forçosa ha fixat aquest justi-preu per una finca d’uns 1.300m2 que toca expropiar-se aprop del Pont Romà, i que correspon a zona verda.

S’imputen els 762.816,19€en 2 anys, i enguany es redueix a l’aportació d’EMSER que té superàvit.

Ens tornam a trobar un pic més amb un justi-preu prou desproporcionat, però després que l’Ajuntament no hagi fet el correcte: expropiar quan tocava. No hi posarem traves, però amb l’abstenció volem mostrar la nostra crítica a una sèrie d’actuacions polítiques incorrectes i que tenen repercussions econòmiques per a tots.

Aprovat per 16 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI, Junts, Podem) i 1 abstenció (Alternativa).

En Sureda s’incorpora al Ple.

8. Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions a les associacions de caire social.

Hi hem votat a favor. Bàsicament no hi ha gaire canvis respecte les bases de l’any anteriors: la diferència principal es que el mateix Ajuntament tramitarà el certificat d’Hisenda i SS, agilitzant la presentació de documentació.

Aprovat per unanimitat.

9. Aprovació, si procedeix, del Compte General de l’Ajuntament de Pollença corresponent a 2018

Se duu a aprovació el Compte General, ja que després d’haver aprovat la proposta a la Comissió especial de comptes no hi ha hagut al·legacions.

Els anys anteriors hem estat votant en contra, fent referència a les irregularitats que l’interventor exposa en l’informe, i que pel 2018 no ha millorat, més aviat empitjorat:

-és necessari disposar d’un inventari actualitzat i valorat dels actius municipals.

-li fa un bon repàs a EMSER: «s’ha d’afirmar que no s’ha seguit els procediments contractuals previstos en la llei de Contractes i en la Base 27 d’execució del pressupost en el: servei tècnic d’enginyeria, servei neteja de contenidors, compra de contenidors, subministrament de combustible, subministrament elèctric, subministrament material de construcció, servei de publicitat, servei de telefonia, subministrament de material d’oficina, subministrament de vestuari, servei d’assegurances, servei de seguretat

Per altra banda, s’ha demanat per part d’aquesta Intervenció els majors de comptes d’una sèrie de proveïdors de l’empresa, observant que s’ha omès el procediment legalment establert pel que fa a la compra d’un comptador a l’entitat ELSTER MEDICION S.A.U. per import de 11.577,28 euros IVA inclòs, així com la compra de materials per a la xarxa a l’entitat ANTONI GOST S.L. per import total de 32.117,22 euros IVA inclòs».

-i si miram les factures amb objecció veim que la suma total al 2017 era de 3.562.916 euros, i al 2018 de 3.801.509,64, per tant la situació ha empitjorat.

Aprovat per 15 vots a favor (Tots, UMP, PP, Junts, Pi) i 2 en contra (Podem, Alternativa)

10. Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de la Patrona 2019

Es concediran a Feliu Portella a títol pòstum, i a Antònia Amengual i a la Secció Esportiva Club Nàutic. Enhorabona als premiats!

Aprovat per unanimitat.

11. Aprovació, si procedeix, de la documentació relativa a l’esmena de deficiències posades de manifest en l’acord adoptat per la Comissió Insular d’Ordenació del territori i Urbanisme en data 28.04.2017, relatiu a la suspensió de l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació puntual del pla parcial del sector urbanitzable PT-5 Club del Sol.

Per aprovar el pla parcial d’aquest sector i donar-lo per urbanitzat i que l’Ajuntament pugui recepcionar-ho i tenir la titularitat dels vials, etc, faltava subsanar una sèrie de deficiències de documentació que va reclamar la Comissió Insular. Es duu a aprovació enviar aquesta documentació.

Tot i que s’ha de fer i sembla tot correcte, pel poc temps que hem tengut per estudiar el tema i per principi de precaució ens abstendrem.

Aprovat per 11 vots a favor (Tots, UMP, PP, PI, Podem) i 6 abstencions (Junts, Alternativa).

12. Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’activitats, establiments i instal·lacions.

Aquesta Ordenança es fa per adaptar-se a una modificació normativa, però l’antic equip de govern no la va dur a Ple perquè varen detectar que la proposta tècnica tenia una «incongruència» i és que el preu per metre quadrat era inversament proporcional al que hauria de ser, i que amb aquesta proposta, com més gros és el local menys es paga per metre quadrat. La proposta que duu el nou equip no ha revisat aquest aspecte i en Comissió Informativa varen dir que allò prioritari era tenir una ordenança encara que després es modifiqués.

Nosaltres creim que allò prioritari no és presentar les coses al Ple, sinó presentar-les bé, i consideram que no té sentit no haver revisat aquest aspecte i, encara que es posi a informació pública i es puguin presentar al·legacions, no és arriscat preveure que les al·legacions que facem en aquest sentit seran desestimades.

Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, UMP i PI), 1 en contra (Alternativa) i 6 abstencions (Podem, Junts).

13. Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per l’escoleta municipal de La Gola

Comparant tarifes veim que la matrícula segueix igual, i que els serveis educatius per nins de 0-1 any pugen 30€ al mes (de 150 a 180€), i els de 1-3 anys 50€ al mes (de 130 a 180€), això en horari de 9 a 13h. Si és amb menjador (entre 13h i 15h): de 0-1 any la pujada és de 280 a 310€, i de 1-3 anys la pujada és de 260 a 310€.

El servei d’acollida passa de 20€ al mes de 8h a 9h a ser de 1,5 euros dia, però de 7,30h a 9h sent un valor de uns 30 euros mensuals (20 dies per mes), però per més temps (en aquest sentit surt l’hora al mateix preu).

Amb el servei de recollida passa de 20 euros mensuals a 1,5 diaris, que vendrien a ser 30 mensuals, que també puja, per tant.

Evidentment després hi ha la incidència que puguin tenir les bonificacions, que no estan malament, però el que fa mal calcular. Per exemple, les famílies que tenguin la consideració legal de nombroses i uns ingressos iguals o inferiors a tres vegades el salari mínim interprofessional anual definit per la normativa d’aplicació (SMI x 3) gaudiran d’una bonificació de fins a un 50 % en concepte de serveis educatius i en els casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5 vegades el SMI (SMI x 1,5) gaudiran d’una bonificació del 75%.

Nosaltres hi hem votat en contra, perquè malgrat les bonificacions, és una pujada, i creim que no pareix molt justificable en un Ajuntament amb més de 20 milions d’euros de superàvit.

La justificació del govern va ser que l’escoleta municipal té uns preus molt baixos i que són competència deslleial amb les altres empreses, fet que no ens sembla un argument, perquè en el nostre sistema, la competència només es deslleial quan hi ha allò públic per enmig. Però, a més, és que partim que els serveis educatius de 0-3 haurien de ser gratuïts. Finalment, creim que no és de rebut canviar els preus quan ja s’han fet les preinscripcions i matrícules i han informat als pares i mares amb un preu que no serà el que acabaran pagant.

Aprovat per 10 vots a favor (Tots, PP, UMP i PI), 6 vots en contra (Alternativa, Junts) i 1 abstenció (Podem).

14. Aprovació, si procedeix, de la fixació de tarifes urbanes del servei de taxi, d’àmbit d’aplicació dins el municipi de Pollença 

No estava feta aquesta fixació de preus, i a l’Ajuntament li toca fer una proposta a la Comissió de preus de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat perquè ells ho aprovin.

S’ha retirat de l’ordre del dia, per tal que els afectats puguin presentar al·legacions, ja que ells esperaven una exposició pública que no s’ha produït.

15. Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la Regidora Malena Xumet i de les renúncies posteriors a ser proclamats electes al càrrec

Idò això, presa en coneixement i demanar la credencial per na Bianca Aguilar.

A favor, prenem coneixement que amb tal quantitat de renúncies a un mes de les eleccions sense que hagi passat res d’extraordinari, qualsevol podria pensar que s’ha fet una llista amb el criteri de guanyar vots i no per compromís amb un projecte polític. No ens sembla seriós i més encara perquè això té unes conseqüències, per exemple ara hem vist com tenim una àrea importantíssima com es la d’educació sense lideratge ni direcció de cap tipus. No se pot entendre aquesta manera de funcionar, el que reitera el que hem dit fins ara, que UMP no és un partit seriós ni de qui fiar-se.

Aprovat per 12 a favor (Tots, PP, UMP, PI, Podem, Alternativa) i 5 abstencions (Junts).

Deixa un comentari (subjecte a moderació prèvia)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s